”Some Shared Libraries were not found“问题
”Some Shared Libraries were not found“问题
张旭0512 发表于4年前
”Some Shared Libraries were not found“问题
 • 发表于 4年前
 • 阅读 1603
 • 收藏 1
 • 点赞 0
 • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

安装BeyondCompare遇到了”Some Shared Libraries were not found“问题。

Some Shared Libraries were not found
    linux-gate.so.1 => (0xf77ad000)
    libz.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libz.so.1 (0xf777e000)
    libqtc.so.1 => /usr/lib/beyondcompare/libqtc.so.1 (0xf7268000)
    libX11.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6 (0xf7133000)
    librt.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/librt.so.1 (0xf712a000)
    libpthread.so.0 => /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0 (0xf710f000)
    libdl.so.2 => /lib/i386-linux-gnu/libdl.so.2 (0xf710a000)
    libc.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6 (0xf6f60000)
    libqt-mt.so.3 => /usr/lib/beyondcompare/libqt-mt.so.3 (0xf684c000)
    libXext.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXext.so.6 (0xf683a000)
    libstdc++.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0xf6755000)
    libm.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libm.so.6 (0xf6729000)
    libgcc_s.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0xf670b000)
    libxcb.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1 (0xf66e9000)
    /lib/ld-linux.so.2 (0xf77ae000)
    libXrender.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrender.so.1 (0xf66df000)
    libXrandr.so.2 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrandr.so.2 (0xf66d6000)
    libXcursor.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXcursor.so.1 (0xf66cb000)
    libXinerama.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXinerama.so.1 (0xf66c7000)
    libXft.so.2 => not found
    libfreetype.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libfreetype.so.6 (0xf662c000)
    libfontconfig.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libfontconfig.so.1 (0xf65f8000)
    libSM.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libSM.so.6 (0xf65ef000)
    libICE.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libICE.so.6 (0xf65d5000)
    libXau.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXau.so.6 (0xf65d0000)
    libXdmcp.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6 (0xf65c9000)
    libXfixes.so.3 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXfixes.so.3 (0xf65c3000)
    libexpat.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libexpat.so.1 (0xf6599000)
    libuuid.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libuuid.so.1 (0xf6593000)



上网查了查, 说是缺少qt3,通过下面的命令安装:

sudo apt-get install libqt3-mt



不过呢, 我安装完后没有效果,还是一样的提示信息。

从信息上看,软件缺少i386的库,而我的系统是64位的,所以需要安装32位的库。故:

sudo apt-get install libqt3-mt:i386



OK,安装完后就可以了。



 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 39
博文 135
码字总数 30203
×
张旭0512
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: