linux 怎么完全卸载mysql数据库

原创
2016/08/19 17:14
阅读数 409

在linux下开发,MySQL数据库是经常用到的,对于初学者来说,在linux怎么安装卸载mysql数据库,也许可能比较痛苦,这里简单介绍下,怎么卸载msql数据库。

a)查看系统中是否以rpm包安装的mysql

 

 

 1. [root@linux ~]# rpm -qa | grep -i mysql  
 2. MySQL-server-5.1.49-1.glibc23  
 3. MySQL-client-5.1.49-1.glibc23  

卸载MySQL-server-5.1.49-1.glibc23和MySQL-client-5.1.49-1.glibc23

 

 

 1. [root@linux ~]# rpm -e MySQL-client-5.1.49-1.glibc23  
 2. [root@linux ~]# rpm -e MySQL-server-5.1.49-1.glibc23  

b)查看有没有mysql服务

 

 

 

 

 1. [root@linux ~]# chkconfig --list | grep -i mysql  
 2. mysql           0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off  

删除mysql服务

 

 

 1. [root@linux ~]# chkconfig --del mysql  

c)删除分散mysql文件夹

 

 1. [root@linux ~]# whereis mysql  
 2. mysql: /usr/lib/mysql /usr/share/mysql  

分别删除

 

 1. [root@linux lib]# rm -rf /usr/lib/mysql/  
 2. [root@linux lib]# rm -rf /usr/share/mysql  


通过以上几步,mysql应该已经完全卸载干净了

展开阅读全文
加载中
点击引领话题📣 发布并加入讨论🔥
打赏
0 评论
2 收藏
0
分享
返回顶部
顶部