iOS app发起qq临时会话

原创
2018/01/22 17:47
阅读数 248

被聊天的qq,需要去开放平台申请权限,不然消息会发送失败。

    NSString *QQ = @"800010000";
    //调用QQ客户端,发起QQ临时会话
    NSString *url = [NSString stringWithFormat:@"mqq://im/chat?chat_type=wpa&uin=%@&version=1&src_type=web",QQ];
    [[UIApplication sharedApplication] openURL:[NSURL URLWithString:url]];
展开阅读全文
打赏
0
0 收藏
分享
加载中
更多评论
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部