virtual继承
virtual继承
yizhangxyz 发表于2年前
virtual继承
  • 发表于 2年前
  • 阅读 11
  • 收藏 0
  • 点赞 2
  • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

一般用于多继承中,

比如,存在基类B:

class B{
public :
    int a;
    
public:
    B()
    {
        CCLOG("construc b------------");
    }
};

派生类D1和D2:

class D1:public B{
public :
    D1()
    {
        CCLOG("construc d1------------");
    }
};

class D2:public B{
public :
    D2()
    {
        CCLOG("construc d2------------");
    }
};

class C:public D1,public D2
{
public :
    C()
    {
        CCLOG("construc c------------");
    }

};

那么C拥有2个a,分别来自D1和D2。

C c;

c.a;//报错

c.D1::a;//ok

int _size = sizeof(C);//_size == 8

构造顺序为 b->d1->b->d2->c

 

但如果 D1,D2使用virtual继承

class D1:virtual public B{};

class D2:virtual public B{};

那么C只会有一个a

c.a;//ok

int _size = sizeof(C);//_size == 12

构造顺序为 b->d1->d2->c

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 1
博文 57
码字总数 42366
×
yizhangxyz
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: