kvm笔记
博客专区 > xhx6616 的博客 > 博客详情
kvm笔记
xhx6616 发表于8个月前
kvm笔记
  • 发表于 8个月前
  • 阅读 45
  • 收藏 2
  • 点赞 1
  • 评论 0

【腾讯云】买域名送云解析+SSL证书+建站!>>>   

1.kvm架构

两大部分组成:kvm模块和qemu-kvm
kvm.ko、kvm_intel.ko、kvm_amd.ko
qemu-kvm:修改qemu代码实现的管理和创建虚拟机的管理工具
/dev/kvm:linux系统下kvm提供的驱动接口

kvm:vCPU、vMEM
qemu-kvm:io device

2.搭建kvm

确认硬件服务器支持
cat /proc/cpuinfo | grep vmx
yum源配置
wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
wget -O /etc/yum.repos.d/epel.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/epel-7.repo
安装
yum clean all & yum makecache
yum install -y qemu-kvm qemu-img virt-manager virt-install virt-viewer libguest* libvirt*
yum groupinstall -y virtualization-client virtualization-platform virtualization-tools

3.创建vm命令

virt-install --name vm1 --ram=2048 --vcpus=2 --disk path=/vm-images/vm1.qcow2,size=20 --cdrom /opt/CentOS-7-X86_64-DVD-1511.iso

4.安装linux界面和vnc

yum -y groupinstall "X Window System"
yum -y groupinstall "GNOME"
yum install -y tigervnc-server.x86_64
vncserver :1

5.创建br0

cd /etc/sysconfig/network-scripts
vi ifcfg-br0
DEVICE="br0"
ONBOOT=yes
TYPE="Bridge"
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.18.239
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.18.1

将物理网卡桥接到br0
vi ifcfg-eth0
BRIDGE=br0
注释掉 IPADDR NETMASK GATEWAY DNS1

service network restart
brctl show
标签: KVM
  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 1
博文 15
码字总数 7683
×
xhx6616
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: