Python OpenCV学习笔记之:图像金字塔
Python OpenCV学习笔记之:图像金字塔
IOTService 发表于1年前
Python OpenCV学习笔记之:图像金字塔
 • 发表于 1年前
 • 阅读 153
 • 收藏 1
 • 点赞 0
 • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

摘要: 代码地址:https://github.com/juxiangwu/tensorflow-learning/tree/master/opencv
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
图像金字塔
图像金字塔是以多分辨率来解释图像的一种结构。
1987年,在一种全新而有效的信号处理与分析方法,即多分辨率理论中,小波首次作为分析基础出现了。
多分辨率理论将多种学科的技术有效地统一在一起,如信号处理的子带编码、数字语音识别的积分镜像过滤以及金字塔图像处理。
正如其名字所表达的,多分辨率理论与多种分辨率下的信号(或图像)表示和分析有关。
其优势很明显,某种分辨率下无法发现的特性在另一种分辨率下将很容易被发现。
参考:http://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BE%E5%83%8F%E9%87%91%E5%AD%97%E5%A1%94
"""
import cv2
import numpy as np,sys

A = cv2.imread('../../../datas/images/apple.jpg')
B = cv2.imread('../../../datas/images/pear.jpg')
print(A.shape)
print(B.shape)
# 生成高斯金字塔
G = A.copy()
gpA = [G]
for i in range(5):
  G = cv2.pyrDown(G)
  gpA.append(G)
  print(G.shape)

G = B.copy()
gpB = [G]
for i in range(5):
  G = cv2.pyrDown(G)
  gpB.append(G)
  #print(G.shape)

# 产生Laplacian金字塔
lpA = [gpA[5]]
for i in range(5,0,-1):
  print(i)
  print(gpA[i].shape)
  print(gpA[i - 1].shape)
  GE = cv2.pyrUp(gpA[i])
  L = cv2.subtract(gpA[i-1],GE)
  lpA.append(L)

lpB = [gpB[5]]
for i in range(5,0,-1):
  GE = cv2.pyrUp(gpB[i])
  L = cv2.subtract(gpB[i-1],GE)
  lpB.append(L)

# 合并
LS = []
for la,lb in zip(lpA,lpB):
  rows,cols,dpt = la.shape
  ls = np.hstack((la[:,0:cols/2], lb[:,cols/2:]))
  LS.append(ls)

# 重新构建图像
ls_ = LS[0]
for i in range(1,6):
  ls_ = cv2.pyrUp(ls_)
  ls_ = cv2.add(ls_, LS[i])

# 连接
real = np.hstack((A[:,:cols/2],B[:,cols/2:]))

cv2.imshow("LS",ls_)
cv2.imshow("Real",real)

cv2.waitKey()
cv2.destroyAllWindows()
 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 10
博文 57
码字总数 11981
×
IOTService
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: