Python OpenCV学习笔记之:hough变换检测圆形
Python OpenCV学习笔记之:hough变换检测圆形
IOTService 发表于1年前
Python OpenCV学习笔记之:hough变换检测圆形
 • 发表于 1年前
 • 阅读 70
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

移动开发云端新模式探索实践 >>>   

摘要: 代码地址:https://github.com/juxiangwu/tensorflow-learning/tree/master/opencv
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
hough变换检测圆形
"""

import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('../../../datas/images/building2.jpg',0)
img = cv2.medianBlur(img,5)
cimg = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_GRAY2BGR)

circles = cv2.HoughCircles(img,cv2.HOUGH_GRADIENT,1,20,
              param1=50,param2=30,minRadius=0,maxRadius=0)

circles = np.uint16(np.around(circles))
for i in circles[0,:]:
  # draw the outer circle
  cv2.circle(cimg,(i[0],i[1]),i[2],(0,255,0),2)
  # draw the center of the circle
  cv2.circle(cimg,(i[0],i[1]),2,(0,0,255),3)

cv2.imshow('detected circles',cimg)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 15
博文 134
码字总数 29156
×
IOTService
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: