zabbix客户端安装(Linux)
博客专区 > Weidao 的博客 > 博客详情
zabbix客户端安装(Linux)
Weidao 发表于2年前
zabbix客户端安装(Linux)
  • 发表于 2年前
  • 阅读 11
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

【腾讯云】新注册用户域名抢购1元起>>>   

1、先登录服务器查看服务器的内核版本和系统信息(uname -a),我的是2.6.32-431.el6.x86_64

2、从zabbix官网根据内核版本下载相应的客户端。

3、安装步骤

    mkdir -p /usr/local/zabbix/
    cd /usr/local/zabbix/
    wget http://www.zabbix.com/downloads/2.2.5/zabbix_agents_2.2.5.linux2_6_23.amd64.tar.gz
    tar zxvf zabbix_agents_2.2.5.linux2_6_23.amd64.tar.gz
    groupadd zabbix
    useradd -g zabbix zabbix
    for i in *;do ln -s /usr/local/zabbix/bin/${i} /usr/bin/${i};done
    for i in *;do ln -s /usr/local/zabbix/sbin/${i} /usr/sbin/${i};done
    cat >>/etc/services <<EOF
    zabbix-agent 10050/tcp Zabbix Agent
    zabbix-agent 10050/udp Zabbix Agent
    zabbix-trapper 10051/tcp Zabbix Trapper
    zabbix-trapper 10051/udp Zabbix Trapper
    EOF
    cp /usr/local/zabbix/conf/zabbix_agentd.conf /usr/local/etc/
    vi /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf
    cp /usr/local/zabbix/sbin/zabbix_agentd /etc/init.d
    chmod a+x /etc/init.d/zabbix_agentd 
    service zabbix_agentd start
    echo "service zabbix_agentd start" >>/etc/rc.local


    

本文出自 “工作Blog” 博客,请务必保留此出处http://hellowei.blog.51cto.com/4814430/1536563

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 1
博文 13
码字总数 418
×
Weidao
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: