three.js 每个面独立贴图
three.js 每个面独立贴图
紫外線 发表于1年前
three.js 每个面独立贴图
  • 发表于 1年前
  • 阅读 11
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

var texture = THREE.ImageUtils.loadTexture('img/a.png');

        var cube = new THREE.CubeGeometry(10, 10, 10);
        var mesh = new THREE.MeshPhongMaterial({
            specular: 0xffffff,
            color: 0x7777ff
        });
        var caizhi = [
            mesh,
            mesh,
            mesh,
            mesh,
            new THREE.MeshPhongMaterial({map:texture}),
            mesh
        ];
        var cobj = new THREE.Mesh(cube, new THREE.MeshFaceMaterial(caizhi));
        scene.add(cobj);

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 0
博文 6
码字总数 798
×
紫外線
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: