html等网页制作的字符转义
博客专区 > 张-鹏 的博客 > 博客详情
html等网页制作的字符转义
张-鹏 发表于2年前
html等网页制作的字符转义
  • 发表于 2年前
  • 阅读 12
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

【腾讯云】买域名送云解析+SSL证书+建站!>>>   

详细见链接http://write.blog.csdn.net/postedit/8817826

No. 文字表記 10進表記 16進表記 文字   Comment
001 " " " """   quotation mark = APL quote
002 & & & "&"   ampersand
003 &lt; &#60; &#x3C; "<"   less-than sign
004 &gt; &#62; &#x3E; ">"   greater-than sign
005 &nbsp; &#160; &#xA0; " "   no-break space = non-breaking space

iSO 8859-1 characters

char glyph HTML tag
  &nbsp;
¡ &iexcl;
¢ &cent;
£ &pound;
¤ &curren;
¥ &yen;
¦ &brvbar;
§ &sect;
¨ &uml;
© &copy;
ª &ordf;
« &laquo;
¬ &not;
  &shy;
® &reg;
¯ &macr;
° &deg;
± &plusmn;
² &sup2;
³ &sup3;
´ &acute;
µ &micro;
&para;
· &middot;
¸ &cedil;
¹ &sup1;
º &ordm;
» &raquo;
¼ &frac14;
½ &frac12;
¾ &frac34;
¿ &iquest;
À &Agrave;
Á &Aacute;
 &Acirc;
à &Atilde;
Ä &Auml;
Å &Aring;
Æ &AElig;
Ç &Ccedil;
È &Egrave;
É &Eacute;
Ê &Ecirc;
Ë &Euml;
Ì &Igrave;
Í &Iacute;
Î &Icirc;
Ï &Iuml;
Ð &ETH;
Ñ &Ntilde;
Ò &Ograve;
Ó &Oacute;
Ô &Ocirc;
Õ &Otilde;
Ö &Ouml;
× &times;
Ø &Oslash;
Ù &Ugrave;
Ú &Uacute;
Û &Ucirc;
Ü &Uuml;
Ý &Yacute;
Þ &THORN;
ß &szlig;
à &agrave;
á &aacute;
â &acirc;
ã &atilde;
ä &auml;
å &aring;
æ &aelig;
ç &ccedil;
è &egrave;
é &eacute;
ê &ecirc;
ë &euml;
ì &igrave;
í &iacute;
î &icirc;
ï &iuml;
ð &eth;
ñ &ntilde;
ò &ograve;
ó &oacute;
ô &ocirc;
õ &otilde;
ö &ouml;
÷ &divide;
ø &oslash;
ù &ugrave;
ú &uacute;
û &ucirc;
ü &uuml;
ý &yacute;
þ &thorn;
ÿ &yuml;

 

Math symbols

Latin Extended-B
char glyph HTML tag
ƒ &fnof;
 
Arrows
char glyph HTML tag
&larr;
&uarr;
&rarr;
&darr;
&harr;
&crarr;
&lArr;
&uArr;
&rArr;
&dArr;
&hArr;
 
Mathematical Operators
char glyph HTML tag
&forall;
&part;
&exist;
&empty;
&nabla;
&isin;
&notin;
&ni;
&prod;
&sum;
&minus;
&lowast;
&radic;
&prop;
&infin;
&ang;
&and;
&or;
&cap;
&cup;
&int;
&there4;
&sim;
&cong;
&asymp;
&ne;
&equiv;
&le;
&ge;
&sub;
&sup;
&nsub;
&sube;
&supe;
&oplus;
&otimes;
&perp;
&sdot;
 
General Punctuation
char glyph HTML tag
&bull;
&hellip;
&prime;
&Prime;
&oline;
&frasl;
 
Miscellaneous Technical
char glyph HTML tag
&lceil;
&rceil;
&lfloor;
&rfloor;
&lang;
&rang;
 
Geometric Shapes
char glyph HTML tag
&loz;
 
Miscellaneous Symbols
char glyph HTML tag
&spades;
&clubs;
&hearts;
&diams;

 

Letterlike Symbols
char glyph HTML tag
&weierp;
&image;
&real;
&trade;
&alefsym;
 
Greek
char glyph HTML tag
Α &Alpha;
Β &Beta;
Γ &Gamma;
Δ &Delta;
Ε &Epsilon;
Ζ &Zeta;
Η &Eta;
Θ &Theta;
Ι &Iota;
Κ &Kappa;
Λ &Lambda;
Μ &Mu;
Ν &Nu;
Ξ &Xi;
Ο &Omicron;
Π &Pi;
Ρ &Rho;
Σ &Sigma;
Τ &Tau;
Υ &Upsilon;
Φ &Phi;
Χ &Chi;
Ψ &Psi;
Ω &Omega;
α &alpha;
β &beta;
γ &gamma;
δ &delta;
ε &epsilon;
ζ &zeta;
η &eta;
θ &theta;
ι &iota;
κ &kappa;
λ &lambda;
μ &mu;
ν &nu;
ξ &xi;
ο &omicron;
π &pi;
ρ &rho;
ς &sigmaf;
σ &sigma;
τ &tau;
υ &upsilon;
φ &phi;
χ &chi;
ψ &psi;
ω &omega;
ϑ &thetasym;
ϒ &upsih;
ϖ &piv;

Special characters for HTML

C0 Controls and Basic Latin
char glyph HTML tag
" &quot;
& &amp;
< &lt;
> &gt;
 
Latin Extended-A
char glyph HTML tag
Π&OElig;
œ &oelig;
Š &Scaron;
š &scaron;
Ÿ &Yuml;
 
Spacing Modifier Letters
char glyph HTML tag
ˆ &circ;
˜ &tilde;
 
General Punctuation
char glyph HTML tag
  &ensp;
  &emsp;
  &thinsp;
&zwnj;
&zwj;
&lrm;
&rlm;
- &ndash;
- &mdash;
' &lsquo;
' &rsquo;
' &sbquo;
" &ldquo;
" &rdquo;
" &bdquo;
&dagger;
&Dagger;
&permil;
&lsaquo;
&rsaquo;
&euro;


 

 
  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 1
博文 9
码字总数 13078
×
张-鹏
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: