http://yunpan.cn 资源列表

原创
2014/09/24 10:26
阅读数 2.3K
01-中医理论 http://yunpan.cn/QaN7bW6ADsVzf
02-西医理论 http://yunpan.cn/QaN7xkxpyvqKr
03-执业考试 http://yunpan.cn/QaN7MmLLUtS7w
04-中医分科 http://yunpan.cn/QaN7CTFNceni9
05-西医分科 http://yunpan.cn/QaN7EzS7LYDiE
06-中医临床 http://yunpan.cn/QaigwpibmGTQK
07-西医临床 http://yunpan.cn/QaN7e6TmmNNSc
08-诊断 http://yunpan.cn/QaN74rIITBn2t
09-无药治疗 http://yunpan.cn/QaN7INpe6vZVL
10-药物治疗 http://yunpan.cn/QaN7Th9cew7rH
11-古典书籍 http://yunpan.cn/QaN7UEsXrBIrv
12-中西医结合 http://yunpan.cn/QaigHVSr8GGw2
13-视频音频 http://yunpan.cn/QaigcvKtPsVsj
14-综合 http://yunpan.cn/QaigLbDA9fXQk

资源第二批:娱乐
00-上传区 http://yunpan.cn/QaiHHYzsU5wDZ
01-曲艺 http://yunpan.cn/QaiHFpedv6Zwe
02-摄影 http://yunpan.cn/QaiH3SG8TiS4e
03-舞蹈 http://yunpan.cn/QaiHPRRVYFBhg
04-游戏 http://yunpan.cn/QaiHRyk693cS2
05-体育 http://yunpan.cn/QaiH63qNGccPE
06-健身 http://yunpan.cn/QaiHnkpzBxcDn
07-美女 http://yunpan.cn/QaiHXDSIez2xf
08-搞笑 http://yunpan.cn/QaiHbffT4mihP
09-魔术 http://yunpan.cn/QaiH9BTZWqAnk
10-琴棋书画 http://yunpan.cn/QaiH4VTfZqpTA
11-综合娱乐 http://yunpan.cn/QaiHIqkJLFU9m
12-其他 http://yunpan.cn/QaiHibkyfjync


资源第三批:【教育】

001【幼教】 http://yunpan.cn/Q7ZTXvR6A9qJt
002【小学】 http://yunpan.cn/Q7ZhKiwUJdIN2
003【初中】 http://yunpan.cn/Q7ZhmusIL5tXm
004【高中】 http://yunpan.cn/Q7Zhi2iehttUT
005【大学】 http://yunpan.cn/Q7ZCZCKY7Fa6P

发中秋礼包啦【几十T的学习资源,再也不担心学习了】


英语

1-音标 http://yunpan.cn/Qa7A3JRTNI6n2
2-语法 http://yunpan.cn/Qa7ySr3LVefL8
3-口语 http://yunpan.cn/Qa7yBn3mTybCX
4-考级 http://yunpan.cn/Qa7yk2gtSDWb9
5-单词 http://yunpan.cn/Qa7y2WeipKd3T
6-写作 http://yunpan.cn/Qa7yEqaqDKCYD
7-听力 http://yunpan.cn/Qa7y52bcCwfrj
8-课程英语 http://yunpan.cn/Qa7ytGMAJPCNm
9-专业英语 http://yunpan.cn/Qa7yXXAntVBZI
10-学习软件 http://yunpan.cn/Qa7y9Y6CEEjss
11-英语公开课 http://yunpan.cn/Qa7yzHQxV3szy


德语

1-新编大学德语 http://yunpan.cn/Qa7yaqaf2bc4c
2-新东方 德语 http://yunpan.cn/Qa7KgcH2kwvwh
3-学说德语 http://yunpan.cn/Qa7Ks2gQ6c8vD
4-走遍德国 http://yunpan.cn/Qa7KfHQZenEC8

俄语

1-北京语言大学 俄语初级 http://yunpan.cn/Qa7KcCeHIY7Ze
2-大学东方俄语 http://yunpan.cn/Qa7KmBWfPMqpn
3-瑞典达拉纳大学公开课:俄语入门 http://yunpan.cn/Qa7KFRVX7NGE3
4-瑞典达拉纳大学公开课:俄语语法 http://yunpan.cn/Qa7KLDNua82BQ

法语

1-三十天跨出国门—法语篇 http://yunpan.cn/Qa7Kq74ffR7nW
2-Reflets http://yunpan.cn/Qa7KSXs7cBsjJ
3-灵格斯词典 http://yunpan.cn/Qa7KB3Ju8quNz
4-新东方 法语 http://yunpan.cn/Qa7K64yZjxxt8


阿拉伯语

瑞典达拉纳大学公开课:阿拉伯语入门 http://yunpan.cn/Qa7KE4DteKg9a
小语种

01-拉丁语 http://yunpan.cn/Qa7KXUqer6VPS
02-葡萄牙语 http://yunpan.cn/Qa7Kb4fNGqVIj
03-西班牙语 http://yunpan.cn/Qa7KUg2xKbqAF
04-日语 http://yunpan.cn/Qa7KhycBGk6WB
05-意大利语 http://yunpan.cn/Qa7KzNmUeLITy
06-韩语 http://yunpan.cn/Qa7K4qc2cX6an
07泰语 http://yunpan.cn/Qa7KIhwuDQkpj
手语
01-手语视频 http://yunpan.cn/Qa7JfmSM8B7JZ
展开阅读全文
打赏
0
0 收藏
分享
加载中
更多评论
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部