shell脚本--实时网络流量
博客专区 > liky_cn 的博客 > 博客详情
shell脚本--实时网络流量
liky_cn 发表于4年前
shell脚本--实时网络流量
  • 发表于 4年前
  • 阅读 45
  • 收藏 1
  • 点赞 0
  • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

摘要: shell脚本--实时网络流量

#!/bin/bash
while [ "1" ]
do
eth=$1
RXpre=$(cat /proc/net/dev | grep $eth | tr : " " | awk '{print $2}')
TXpre=$(cat /proc/net/dev | grep $eth | tr : " " | awk '{print $10}')
sleep 1
RXnext=$(cat /proc/net/dev | grep $eth | tr : " " | awk '{print $2}')
TXnext=$(cat /proc/net/dev | grep $eth | tr : " " | awk '{print $10}')
clear
echo  -e  "\t RX `date +%k:%M:%S` TX"
RX=$((${RXnext}-${RXpre}))
TX=$((${TXnext}-${TXpre}))
if [[ $RX -lt 1024 ]];then
RX="${RX}B/s"
elif [[ $RX -gt 1048576 ]];then
RX=$(echo $RX | awk '{print $1/1048576 "MB/s"}')
else
RX=$(echo $RX | awk '{print $1/1024 "KB/s"}')
fi
if [[ $TX -lt 1024 ]];then
TX="${TX}B/s"
elif [[ $TX -gt 1048576 ]];then
TX=$(echo $TX | awk '{print $1/1048576 "MB/s"}')
else
TX=$(echo $TX | awk '{print $1/1024 "KB/s"}')
fi
echo -e "$eth \t $RX   $TX "
done


执行./networkTraffic.sh eth0

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 0
博文 9
码字总数 3744
×
liky_cn
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: