yum install nginx
yum install nginx
bengozhong 发表于2年前
yum install nginx
  • 发表于 2年前
  • 阅读 18
  • 收藏 1
  • 点赞 0
  • 评论 0

【腾讯云】买域名送云解析+SSL证书+建站!>>>   

先安装nginx的yum源

http://nginx.org/en/linux_packages.html#stable 找到链接,安装:

rpm -ivh http://nginx.org/packages/centos/6/noarch/RPMS/nginx-release-centos-6-0.el6.ngx.noarch.rpm

查看:

yum info nginx

安装:

yum install nginx
service nginx start
  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 16
博文 409
码字总数 424715
×
bengozhong
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: