dbexpress 连接 mysql
博客专区 > vga 的博客 > 博客详情
dbexpress 连接 mysql
vga 发表于4年前
dbexpress 连接 mysql
  • 发表于 4年前
  • 阅读 260
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

移动开发云端新模式探索实践 >>>   

摘要: dbexpress 连接 mysql

program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

{$R *.res}

uses
 System.SysUtils,data.DB, data.DBXCommon,classes, data.sqlexpr,vcl.dialogs,
 Data.DBXMySQL;
var
 fsqlconn:Tsqlconnection;
begin

 try
   { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
   fsqlconn:=TsqlConnection.Create(nil);

   fsqlconn.ConnectionName:='MYSQLCONNECTION';
   fsqlConn.DriverName:='MySQL';
   fsqlConn.LoginPrompt:=false;
   fsqlconn.Params.Clear;

   fsqlConn.Params.Add('VendorLib=F:\soft\database\mysql\LIBMYSQL.dll');
   fsqlconn.Params.Add('ServerCharSet=utf8');
   fsqlconn.Params.Add('HostName=localhost');
   fsqlconn.Params.Add('Database=lzf');
   fsqlConn.Params.Add('User_Name=lzf');
   fsqlConn.Params.Add('Password=123456');
   fsqlconn.Params.Add('Compressed=False');
   fsqlconn.Params.Add('Encrypted=False');

   fsqlConn.Open;
   showmessage('Good');
   fsqlConn.Close;
 except
   on E: Exception do
   begin
     Writeln(E.ClassName, ': ', E.Message);
     showmessage(e.Message);
     fsqlconn.Free;
   end;
 end;

end.

 

 

xe2和xe5的唯一区别是:

fsqlconn.VendorLib:='F:\soft\database\mysql\libmysql.dll';

有点不好的是,好像还是只能支持5.1.63左右的libmysql.dll

也有人说 是 libmysql.dll 版本问题

标签: dbexpress 连接 mysql
  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 18
博文 333
码字总数 23194
×
vga
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: