QT-对话框输入一行数据

2020/11/17 09:06
阅读数 112

14:02

效果图

 

代码

QString dlgTitle=QStringLiteral("对话框");//对话框标题
QString txtLabel=QStringLiteral("请输入新名字:");//对话框Label显示内容
QString defaultInput=QStringLiteral("AT+CSQ");//对话框内输入框的默认内容
QLineEdit::EchoMode echoMode=QLineEdit::Normal;//输入框的文本内容为正常显示
//QLineEdit::EchoMode echoMode=QLineEdit::Password;//输入框的文本内容为密码方式显示
bool ok=false;
QString text=QInputDialog::getText(this,dlgTitle,txtLabel,echoMode,defaultInput,&ok);
if(ok && !text.isEmpty())
{
     qDebug() << "QInputDialog text :" +text ;
}

 

展开阅读全文
qt
打赏
0
0 收藏
分享
加载中
更多评论
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部