JS中数组实现(倒序遍历数组,数组连接字符串)

2019/12/28 08:57
阅读数 28


// =================== 求最大值=====================================
<script>
 var arr = [10,35,765,21345,678,89];
 var max = arr [0];
 for (var i=0;i< arr.length;i++) {
  if (max<arr[i]){
   max = arr [i];
  }
 }
 console.log("最大值:" + max);
</script>
// =================== 求最小值=====================================
<script>
 var arr = [10,35,765,21345,678,89];
 var max = arr [0];
 for (var i=0;i< arr.length;i++) {
  if (max>arr[i]){
   max = arr [i];
  }
 }
 console.log("最小值:" + max);
</script>
// ============================倒序遍历数组===============================
<script>
 var arr = [1,2,3,4,5,6,7,8,9];
 for (var i= arr.length-1;i>=0;i--){
  console.log(arr[i]);
 }
</script>
//===========数组拼接字符串===========第一种方法(从前面往后加)=========
<script>
 var names = ["周杰伦","李连杰","林俊杰","张韶涵","田馥甄"];
 var str = "";
  for (var i = 0; i< names.length-1;i++){
   str += names[i] + "|"
  }
  console.log(str+ names[names.length-1]);
</script>
//===========数组拼接字符串===========第二种方法(从后面往前加)=========
<script>
 var names = ["周杰伦","李连杰","林俊杰","张韶涵","田馥甄"];
 var str = "";
 for (var i = 1; i< names.length;i++){
  str += "|" + names[i]
 }
 console.log(names[0]+ str);
</script>
 

// ==============去掉数组中重复的0,把其他的数据放在一个数组中============
<script>
 var arr = [10,20,0,12,0,0,124,32];
 var newArr = [];
 for (var i=0; i<arr.length; i++){
  if (arr[i] != 0){
  newArr[newArr.length] = arr[i];
  }
 }
 console.log(newArr);
</script>
// =====================反转数组----------把数组中的数据位置调换=============
<script>
 var array = [10,20,30,40,50,60];
 for (var i=0 ;i<=array.length/2;i++){
  var temp = array [i];
  array[i] = array[array.length-1-i];
  array[array.length-1-i] = temp;
 }
 console.log(array);
</script>
//===========数列求成绩,总成绩,平均分,最大最小值===============//

<script>
 var proInput = parseInt(prompt("请输入计研17的班级人数"));
 var proScore = [];
 for (var i = 0; i< proInput; i++){
  proScore[proScore.length] = parseInt(prompt("请输入第"+ (i+1) + "个同学的成绩"));
 }
 console.log(proScore);
 var sum =0;
 var aver = 0;
 var max = proScore[0];
 var min = proScore[0];
 for (var i = 0;i< proScore.length;i++){
  sum += proScore[i];
  aver = sum/proScore.length;
  if (max<proScore[i]){
   max = proScore[i];
  }
  if (min>proScore[i]){
   min = proScore[i];
  }
 }
 console.log("班级总成绩:"+ sum);
 console.log("平均值:"+ aver);
 console.log("最大值:"+ max);
 console.log("最小值:"+ min);
</script>

展开阅读全文
打赏
0
0 收藏
分享
加载中
更多评论
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部