Loppinha, the boy who likes sopinha Gym - 101875E (dp,记忆化搜索)

2019/05/03 22:54
阅读数 11

https://vjudge.net/contest/299302#problem/E

题意:给出一个01 0101串,然后能量计算是连续的1就按1, 2, 3的能量加起来。然后给出起始的能量,求最少减掉几个一是起始的能量不被消耗完。

思路:不能用贪心,比如11111,按理说拿一个最好是中间分开,但是那两次的这种情况下应该是要把第二个和第四个拿掉来最小

所以要用记忆化搜索或dp;

记忆化搜索 

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 505;
const int inf = 1e9 + 7;
int dp[maxn][maxn];////dp[i][j]表示处理了前i个数字,然后还可以换j次,i个数字后还所需要消耗的能量
char ch[maxn];
int n, m;

int cal(int x) {
  return x * (x + 1) / 2;
}
//递归边界是刚好处理完n个数字,并且要求k>=0
int dfs(int p, int k) {//前p个数字,换k次
  if(k < 0) return inf;
  if(p >= n) return 0;//注意这两句不能换位置!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  if(dp[p][k] != -1) return dp[p][k];
  if(ch[p] == '0') return dfs(p + 1, k);//为0就肯定不用换,继续递归
  dp[p][k] = inf;//先初始化为INF
  int i;
  for(i = p; i < n && ch[i] == '1'; i++) {//当有一个位置为0的时候跳出循环
    dp[p][k] = min(dp[p][k], dfs(i + 1, k - 1) + cal(i - p));//考虑将第i个1换成0
  }
  dp[p][k] = min(dp[p][k], dfs(i + 1, k) + cal(i - p));//第i位置是0
  return dp[p][k];
}

int main() {
scanf("%d%d", &n, &m);
scanf("%s", ch);
memset(dp, -1, sizeof(dp));
for(int i = 0; i <= n; i++) {
  if(dfs(0, i) <= m) {
    printf("%d\n", i);
    return 0;
  }
}
return 0;
}

 

dp做法:三维dp。

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N = 505;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
int n, k;
int dp[2][N][N];
char str[N];


int main() {
  scanf("%d%d", &n, &k);
  scanf("%s", str + 1);
  memset(dp, INF, sizeof(dp));
  int cur = 0, last = 1;
  dp[last][0][0] = 0;//表示第i位,前面i改了j个1,然后累积了k个连续的1。
  for(int i = 1; i <= n; i++) {
    memset(dp[cur], INF, sizeof(dp[cur]));//先全部初始化一个最大值。
    if(str[i] != '0') {
      for(int j = 0; j <= n; j++) {
        for(int k = 0; k <= n; k++) {
          if(dp[last][j][k] != INF) {
            dp[cur][j][k + 1] = min(dp[cur][j][k + 1], dp[last][j][k] + k + 1);//表示这一位的1不该得到的最小值。
            dp[cur][j + 1][0] = min(dp[cur][j + 1][0], dp[last][j][k]);//表示这一位的1改为0得到的最小值。
          }
        }
      }
    }
    else {
      for(int j = 0; j <= n; j++) {
        for(int k = 0; k <= n; k++) {
          if(dp[last][j][k] != INF) {
            dp[cur][j][0] = min(dp[cur][j][0], dp[last][j][k]);//表示这一位为0的最下值。
          }
        }
      }
    }
    swap(cur, last);
  }
  int ans = n;
  for(int i = 0; i <= n; i++) {
    for(int j = 0; j <= n; j++) {
      if(dp[last][i][j] <= k) {
        ans = i;
        break; 
      }
    }
    if(ans != n) break;
  }
  printf("%d\n", ans);
  return 0;
}

 

展开阅读全文
打赏
0
0 收藏
分享
加载中
更多评论
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部