HDU4624 Endless Spin 【最大最小反演】【期望DP】

2018/08/28 08:27
阅读数 11

题目分析:

题目是求$E(MAX_{i=1}^n(ai))$, 它等于$E(\sum_{s \subset S}{(-1)^{|s|-1}*min(s))} = \sum_{s \subset S}{(-1)^{|s|-1}*E(min(s))}$。

那么设计期望DP,令$f[i][j][k]$表示前i个球,可选的区间为j个,球的个数是奇数还是偶数。然后就是要写一个高精度,不一定要真的写,可以yy出一种简便方法。

代码:

 

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 
 4 const int maxn = 55;
 5 
 6 int n;
 7 
 8 long long f[maxn][maxn*maxn][2];
 9 
10 int C(int now){return (now+1)*now/2;}
11 
12 struct nb{
13   long long zs;
14   long long xs[160];
15 }ans;
16 
17 void cunt(long long alpha,long long beta){
18   ans.zs += alpha/beta;alpha %= beta;
19   for(int i=1;i<=150;i++){
20   alpha*=10;
21   ans.xs[i] += alpha/beta; alpha%=beta;
22   }
23 }
24 
25 void work(){
26   f[0][0][0] = 1;
27   for(int i=1;i<=n;i++){
28   for(int j=0;j<=C(i);j++){
29     for(int k=i-1;k>=0;k--){
30     if(C(i-k-1) > j) break;
31     f[i][j][0] += f[k][j-C(i-k-1)][1];
32     f[i][j][1] += f[k][j-C(i-k-1)][0];
33     }
34   }
35   }
36   for(int i=0;i<=150;i++) ans.xs[i] = 0;
37   ans.zs = 0;
38   for(int i=1;i<=n;i++){
39   for(int j=0;j<C(i);j++){
40     cunt(C(n)*(f[i][j][1]-f[i][j][0]),(C(n)-j-C(n-i)));
41   }
42   }
43   /*double exm = 5.123456789;
44   printf("%.0lf\n",exm);
45   printf("%.1lf\n",exm);
46   printf("%.2lf\n",exm);
47   printf("%.3lf\n",exm);
48   printf("%.4lf\n",exm);
49   printf("%.5lf\n",exm);
50   printf("%.6lf\n",exm);
51   printf("%.7lf\n",exm);
52   printf("%.8lf\n",exm);
53   exit(0);*/
54   for(int i=150;i>=1;i--){
55     if(i == 15 && ans.xs[16]>=5)ans.xs[i]++;
56     long long p = ans.xs[i]/10;
57     ans.xs[i] -= p*10; if(ans.xs[i] < 0) p--,ans.xs[i]+=10;
58     ans.xs[i-1] += p;
59   }
60   ans.zs += ans.xs[0];
61   printf("%lld.",ans.zs);
62   for(int i=1;i<=15;i++) printf("%lld",ans.xs[i]);
63   printf("\n");
64 }
65 
66 int main(){
67   int T; scanf("%d",&T);
68   while(T--){
69   scanf("%d",&n);
70   memset(f,0,sizeof(f));
71   work();
72   }
73   return 0;
74 }

 

展开阅读全文
xs
打赏
0
0 收藏
分享
加载中
更多评论
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部