ass translation python(ass字幕文件半自动平移时间轴py脚本)

2019/07/21 17:42
阅读数 85
 1 # -*- coding: UTF-8 -*- 
 2 
 3 '''
 4 只适用于下面这种形式的ass文件
 5 [Events]
 6 Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
 7 Dialogue: 0,0:1:30.19,0:1:32.89,Default,,0000,0000,0000,,{\t(1308,2700,\1c&H000000&\3c&H000000&\4c&H000000&)}没有啊...
 8 '''
 9 
10 # t1:t2:t3.t4
11 # 00:01:30.19
12 def trans(s, t1, t2, t3, t4):
13   s1 = s.split(':')
14   time1, time2 = int(s1[0]), int(s1[1])
15   time3, time4 = map(int, s1[2].split('.'))
16   
17   time1 += t1
18   time2 += t2
19   time3 += t3
20   time4 += t4
21   
22   while time4 >= 100:
23     time4 -= 100
24     time3 += 1
25   while time4 < 0:
26     time4 += 100
27     time3 -= 1
28     
29   while time3 >= 60:
30     time3 -= 60
31     time2 += 1
32   while time3 < 0:
33     time3 += 60
34     time2 -= 1
35     
36   while time2 >= 60:
37     time2 -= 60
38     time1 += 1
39   while time2 < 0:
40     time2 += 60
41     time1 -= 1
42     
43   return str(time1) + ':' + str(time2) + ':' + str(time3) + '.' + str(time4)
44 
45 # 修改字幕文件名称
46 f = open('src.ass', 'r', encoding='UTF-8')
47 fo = open('des.ass', 'w', encoding='UTF-8')
48 lines = f.readlines()
49 for line in lines:
50   if line[:8] == 'Dialogue':
51     lis = line.split(',')
52     st = lis[1]
53     ed = lis[2]
54     # 修改时间差
55     new_st = trans(st, 0, 0, 10, 0)
56     new_ed = trans(ed, 0, 0, 10, 0)
57     lis[1] = new_st
58     lis[2] = new_ed
59     new_line = ','.join(lis)
60     fo.write(new_line)
61   else:
62     fo.write(line)
63 f.close()
64 fo.close()

 

展开阅读全文
打赏
0
0 收藏
分享
加载中
更多评论
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部