POJ2676-Sudoku

2018/08/09 14:01
阅读数 93

不得不说,这道题真的不难........

【题目描述】

数独是一项非常简单的任务。如图所示,具有9行和9列的方形表被分成9个较小的正方形3x3。在一些单元格中写入从1到9的十进制数字。其他单元格为空。目标是用1到9的十进制数字填充空单元格,每个单元格一个数字,这样在每行,每列和每个标记的3x3子方格中,所有数字从1到9出现。编写程序来解决给定的Sudoku任务。 

【输入】

输入数据将以测试用例的数量开始。对于每个测试用例,后面跟着9行,对应于表的行。在每一行上给出一串精确的9位十进制数字,对应于该行中的单元格。如果单元格为空,则表示为0。

【输出】

对于每个测试用例,您的程序应以与输入数据相同的格式打印解决方案。必须根据规则填充空单元格。如果解决方案不是唯一的,则程序可以打印其中任何一个。

【输入示例】

1
103000509
002109400
000704000
300502006
060000050
700803004
000401000
009205800
804000107

【输出示例】

143628579
572139468
986754231
391542786
468917352
725863914
237481695
619275843
854396127

 

这道题可以说除了判断九宫格没啥难点。((i-1)/3*3+(j-1)/3+1)

对了,那些ans是指数字有没有在此行此列中出现过。

放代码,哈欠~~~~

 1 #include<iostream>
 2 #include<cstring>
 3 using namespace std;
 4 int a[1100][1100];
 5 int ans1[1100][1100],ans2[1100][1100],ans3[1100][1100];
 6 int n;
 7 bool k=0;
 8 void put(int x,int y) 
 9 {
 10   if(k==1)
 11   {
 12     return ;
 13   } 
 14   if(a[x][y]!=0) 
 15   {
 16     if(x==9&&y==9) 
 17     {
 18       for(int i=1; i<=9; i++) 
 19       {
 20         for(int j=1; j<=9; j++) 
 21         {
 22           cout<<a[i][j];
 23         }
 24         cout<<endl;
 25       }
 26       k=1;
 27       cout<<endl;
 28       return ;
 29     }
 30     if(y==9) 
 31     {
 32       put(x+1,1);
 33     } 
 34     else 
 35     {
 36       put(x,y+1);
 37     }
 38   }
 39   if(a[x][y]==0) 
 40   { 
 41     for(int i=1; i<=9; i++) 
 42     {
 43       if(ans1[x][i]==0&&ans2[y][i]==0&&ans3[(x-1)/3*3+(y-1)/3+1][i]==0) 
 44       { 
 45         a[x][y]=i;
 46         ans1[x][i]=1;
 47         ans2[y][i]=1;
 48         ans3[(x-1)/3*3+(y-1)/3+1][i]=1;
 49         if(x==9&&y==9) 
 50         {
 51           for(int i=1; i<=9; i++) 
 52           {
 53             for(int j=1; j<=9; j++) 
 54             {
 55               cout<<a[i][j];
 56             }
 57             cout<<endl;
 58           }
 59           k=1;
 60           cout<<endl;
 61           return ;
 62         }
 63         if(y==9)
 64         {
 65           put(x+1,1);
 66         } 
 67         else 
 68         {
 69           put(x,y+1);
 70         }
 71         a[x][y]=0;
 72         ans1[x][i]=0;
 73         ans2[y][i]=0;
 74         ans3[(x-1)/3*3+(y-1)/3+1][i]=0;
 75       }
 76     }
 77   }
 78 }
 79 int main() {
 80   cin>>n;
 81   for(int l=1; l<=n; l++) 
 82   {
 83     memset(ans1,0,sizeof(ans1));
 84     memset(ans2,0,sizeof(ans2));
 85     memset(ans3,0,sizeof(ans3));
 86     for(int i=1; i<=9; i++) 
 87     {
 88       for(int j=1; j<=9; j++) 
 89       {
 90         char ch;
 91         cin>>ch;
 92         a[i][j]=ch-'0';
 93         if(a[i][j]>0) 
 94         {
 95           ans1[i][a[i][j]]=1;
 96           ans2[j][a[i][j]]=1;
 97           ans3[(i-1)/3*3+(j-1)/3+1][a[i][j]]=1;
 98         }
 99       }
100     }
101     k=0;
102     put(1,1);
103   }
104 }

好了,还有题等着我,拜~~

 

在暴风雨中低着头,是为了不让雨水模糊风雨后眼中的彩虹。

展开阅读全文
打赏
0
0 收藏
分享
加载中
更多评论
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部