H-ui框架制作选项卡

2018/08/13 22:04
阅读数 418

本案例运用H-ui框架,写了一个选项卡案例

1. html代码(固定这样写,用一个div包裹控制条tabBar和内容条tabCon)

<div id="tab-index-cartegory">
  <div class="tabBar">
    <span class="selected">类型</span>
    <span>风格</span>
  </div>
  <div class="tabCon" style="display: block;">
    <div>
      <ul>
        <li>
          <a href="#" target="_blank">宋体</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#" target="_blank">楷体</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#" target="_blank">行书</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#" target="_blank">黑体</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#" target="_blank">隶书</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#" target="_blank">草书</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
  <div class="tabCon" style="display: none;">
    <div>
      <ul>
        <li>
          <a href="#" target="_blank">流行</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#" target="_blank">舞曲</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#" target="_blank">嘻哈饶舌乐</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#" target="_blank">世界/国际</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#" target="_blank">雷盖/斯卡</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#" target="_blank">爵士</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>

2. CSS样式(根据自己需要书写样式即可)

<style type="text/css">
    *{
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
    #tab-index-cartegory{
      width: 1280px;
      margin: 0 auto;
    }
    #tab-index-cartegory .tabBar{
      height: 60px;
      line-height: 60px;
      background: #666666;
    }
    #tab-index-cartegory .tabBar span{
      display: inline-block;
      font-size: 16px;
      padding: 0 20px;
      color: #ffffff;
      height: 58px;
      line-height: 58px;
      border-top: 0;
      cursor: pointer;
    }
    #tab-index-cartegory .tabBar span.selected{
      color: #F4523B;
    }

    ul li{
      list-style: none;
      float: left

    }
    ul li a{
      text-decoration: none;
      display: block;
      width: 100px;
      height: 40px;
      line-height: 40px;
      cursor: pointer;
    }
  </style>

 

3. 引入需要的js代码

首先引入jquery

<script src="jquery.min.js"></script>

接下来引入H-ui.js

<script src="H-ui.js"></script>

 

如果不引入H-ui.js,可以直接将用到的方法复制出来

jQuery.HUItab =function(tabBar,tabCon,class_name,tabEvent,i){
    var $tab_menu=$(tabBar);
    // 初始化操作
    $tab_menu.removeClass(class_name);
    $(tabBar).eq(i).addClass(class_name);
    $(tabCon).hide();
    $(tabCon).eq(i).show();

    $tab_menu.bind(tabEvent,function(){
      $tab_menu.removeClass(class_name);
      $(this).addClass(class_name);
      var index=$tab_menu.index(this);
      $(tabCon).hide();
      $(tabCon).eq(index).show();
    });
  }

4. 书写js代码

$(function () {
   $.HUItab("#tab-index-cartegory .tabBar span","#tab-index-cartegory .tabCon","selected","click","0")
})
// #tab-index-cartegory 父级id
// #tab-index-cartegory .tabBar span 控制条
// #tab-index-cartegory .tabCon 内容区
// click 事件 点击切换,可以换成mousemove 移动鼠标切换
// 0  默认第1个tab为当前状态(从0开始)

注意:若使用的H-ui.js为3.1之后的版本,则应使用如下js代码:

$(function () {
   $("#tab-index-cartegory").Huitab(0)
})
//Huitab()中的参数为默认选中第几个tabCon,tabBar
//注意:3.1以后定义如下,所以如果你的类名不是这样命名的,则需要修改默认值
//var defaults = {
  //tabBar:'.tabBar span',
  //tabCon:".tabCon",
  //className:"current",
  //tabEvent:"click",
  //index:0,
//}

 

展开阅读全文
打赏
0
0 收藏
分享
加载中
更多评论
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部