DES加密算法工具类
博客专区 > Curry_M 的博客 > 博客详情
DES加密算法工具类
Curry_M 发表于1年前
DES加密算法工具类
 • 发表于 1年前
 • 阅读 19
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

移动开发云端新模式探索实践 >>>   

package com.pingan.common.util;

import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.SecretKey;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;

import sun.misc.BASE64Decoder;
import sun.misc.BASE64Encoder;

/**
 * DES加密算法工具类
 */
@SuppressWarnings("restriction")
public class DESUtils {
  private static final String Algorithm = "DESede"; //定义 加密算法,可用 DES,DESede,Blowfish

  //keybyte为加密密钥,长度为24字节
  //src为被加密的数据缓冲区(源)
  public static String encryptMode(byte[] keybyte, byte[] src) {
    BASE64Encoder base64encoder = new BASE64Encoder();
    try {
      //生成密钥
      SecretKey deskey = new SecretKeySpec(keybyte, Algorithm);

      //加密
      Cipher c1 = Cipher.getInstance(Algorithm);
      c1.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, deskey);
      c1.doFinal(src);
      return base64encoder.encode(c1.doFinal(src));
    } catch (java.security.NoSuchAlgorithmException e1) {
      e1.printStackTrace();
    } catch (javax.crypto.NoSuchPaddingException e2) {
      e2.printStackTrace();
    } catch (java.lang.Exception e3) {
      e3.printStackTrace();
    }
    return null;
  }

  //keybyte为加密密钥,长度为24字节
  //src为加密后的缓冲区
  public static String decryptMode(byte[] keybyte, String src) {
    try {
      BASE64Decoder base64decoder = new BASE64Decoder();
      //生成密钥
      SecretKey deskey = new SecretKeySpec(keybyte, Algorithm);

      //解密
      Cipher c1 = Cipher.getInstance(Algorithm);
      c1.init(Cipher.DECRYPT_MODE, deskey);
      return new String(c1.doFinal(base64decoder.decodeBuffer(src)));
    } catch (java.security.NoSuchAlgorithmException e1) {
      e1.printStackTrace();
    } catch (javax.crypto.NoSuchPaddingException e2) {
      e2.printStackTrace();
    } catch (java.lang.Exception e3) {
      e3.printStackTrace();
    }
    return null;
  }

  //转换成十六进制字符串
  public static String byte2hex(byte[] b) {
    String hs = "";
    String stmp = "";

    for (int n = 0; n < b.length; n++) {
      stmp = (java.lang.Integer.toHexString(b[n] & 0XFF));
      if (stmp.length() == 1)
        hs = hs + "0" + stmp;
      else
        hs = hs + stmp;
      if (n < b.length - 1)
        hs = hs + ":";
    }
    return hs.toUpperCase();
  }

  public static void main(String[] args) {
    final byte[] keyBytes = { 0x21, 0x36, 0x4F, 0x58, (byte) 0x88, 0x10, 0x40, 0x38, 0x28, 0x55, 0x79, 0x51,
        (byte) 0xCB, (byte) 0xDD, 0x55, 0x66, 0x77, 0x19, 0x74, (byte) 0x98, 0x33, 0x55, 0x36, (byte) 0xE2 }; //24字节的密钥
    String szSrc = "12345678~!@#$%^&";

    System.out.println("加密前的字符串:" + szSrc);

    String encoded = encryptMode(keyBytes, szSrc.getBytes());
    System.out.println("加密后的字符串:" + encoded);

    String srcBytes = decryptMode(keyBytes, encoded);
    System.out.println("解密后的字符串:" + srcBytes);

    String srcBytes2 = decryptMode(keyBytes, "X+9ZZqXkvNZo+RpsuMEzVQ==");
    System.out.println("解密后的字符串2:" + srcBytes2);
  }
}

 

标签: DES加密算法
 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 1
博文 38
码字总数 84728
×
Curry_M
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: