Pat——1002.写出这个数(java)
博客专区 > Nyika 的博客 > 博客详情
Pat——1002.写出这个数(java)
Nyika 发表于10个月前
Pat——1002.写出这个数(java)
 • 发表于 10个月前
 • 阅读 17
 • 收藏 1
 • 点赞 0
 • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

题目描述:

读入一个自然数n,计算其各位数字之和,用汉语拼音写出和的每一位数字。

输入格式:每个测试输入包含1个测试用例,即给出自然数n的值。这里保证n小于10100。

输出格式:在一行内输出n的各位数字之和的每一位,拼音数字间有1 空格,但一行中最后一个拼音数字后没有空格。

输入样例:

1234567890987654321123456789

输出样例:

yi san wu

正确源码:

import java.util.Scanner;
public class Main{
	 /**
	 * 
	 * @author HE
	 * @param args
	 * @throws Exception
	 */
	   static String[] pinyin={"ling","yi","er","san","si","wu","liu","qi","ba","jiu"};
	   public static void main(String args[]) throws Exception{
	     Scanner s=new Scanner(System.in);    
	     String str=s.next();     
	     int sum=0;
	     for(int i=0;i<str.length();i++)
	    		sum+=str.charAt(i)-'0';
	     str = sum+"";
	     for(int i=0;i<str.length();i++){
	    	 System.out.print(pinyin[str.charAt(i)-'0']);
	    	 if(i<str.length()-1){
	    		 System.out.print(" ");
	    	 }
	     }     
	   }
 }

错误源码:

import java.util.Scanner;
public class Main{
	 /**
	 * 
	 * @author HE
	 * @param args
	 * @throws Exception
	 */
	   
	   public static void main(String args[]) throws Exception{
	     Scanner s=new Scanner(System.in);    
	     String str=s.next();
	     String[] c=str.split("");
	     
	     int[] a = new int[c.length];
	     for(int i=0;i<c.length;i++)
	    	 a[i] = Integer.parseInt(c[i]);
	     
	     int sum=0;
	     for(int i=0;i<a.length;i++)
	    		sum=sum+a[i];
	     String sump=String.valueOf(sum);
	     String[] d = sump.split("");
	     for(int i=0;i<d.length;i++){
	    	 if(d[i].equals("0")==true)
	    		 System.out.print("ling");
	    	 else if(d[i].equals("1")==true)
	    		 System.out.print("yi");
	    	 else if(d[i].equals("2")==true)
	    		 System.out.print("er");
	    	 else if(d[i].equals("3")==true)
	    		 System.out.print("san");
	    	 else if(d[i].equals("4")==true)
	    		 System.out.print("si");
	    	 else if(d[i].equals("5")==true)
	    		 System.out.print("wu");
	    	 else if(d[i].equals("6")==true)
	    		 System.out.print("liu");
	    	 else if(d[i].equals("7")==true)
	    		 System.out.print("qi");
	    	 else if(d[i].equals("8")==true)
	    		 System.out.print("ba");
	    	 else if(d[i].equals("9")==true)
	    		 System.out.print("jiu");	
	    	 if(i<d.length-1)
	    		 System.out.print(" ");
	     }     
	   }
 }

问题总结:两份代码都是正确的,都可以运行出正确结果,但第二段代码在pat上提交时无法通过验证。

标签: Java pat
 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 1
博文 6
码字总数 5556
×
Nyika
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: