SBC8600 OPKG 安装软件的方法
博客专区 > Jay_kyzg 的博客 > 博客详情
SBC8600 OPKG 安装软件的方法
Jay_kyzg 发表于7个月前
SBC8600 OPKG 安装软件的方法
  • 发表于 7个月前
  • 阅读 12
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

腾讯云 技术升级10大核心产品年终让利>>>   

摘要: 出厂是没有配置opkg的,需要更改软件源地址,才能安装软件。
  1. 修改 /etc/opkg/arch.conf
arch arm 16
arch armv4 21
arch armv4t 26
arch armv5te 31
arch armv6 36
arch armv7 41
arch armv7a 46
arch beagleboard 51
dest root /
lists_dir ext /var/lib/opkg
src arm-test http://www.embedian.com/arago/armv7ahf-vfp-neon-3.2/
  1. opkg update
  2. opkg install
arch all 1
arch any 6
arch noarch 11
arch arm 16
arch armv4 21
arch armv4t 26
arch armv5te 31
arch armv6 36
arch armv7 41
arch armv7a 46
arch beagleboard 51

src/gz REPO1 http://feeds.angstrom-distribution.org/feeds/v2012.05/ipk/eglibc/armv7a/base/

dest root /
lists_dir ext /var/lib/opkg
~
共有 人打赏支持
粉丝 2
博文 77
码字总数 22806
×
Jay_kyzg
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: