R:tidyr包
博客专区 > cuyi 的博客 > 博客详情
R:tidyr包
cuyi 发表于1年前
R:tidyr包
 • 发表于 1年前
 • 阅读 6
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

【腾讯云】新注册用户域名抢购1元起>>>   

> library(tidyr)
> library(dplyr)
> head(mtcars)
          mpg cyl disp hp drat  wt qsec vs am gear carb
Mazda RX4     21.0  6 160 110 3.90 2.620 16.46 0 1  4  4
Mazda RX4 Wag   21.0  6 160 110 3.90 2.875 17.02 0 1  4  4
Datsun 710    22.8  4 108 93 3.85 2.320 18.61 1 1  4  1
Hornet 4 Drive  21.4  6 258 110 3.08 3.215 19.44 1 0  3  1
Hornet Sportabout 18.7  8 360 175 3.15 3.440 17.02 0 0  3  2
Valiant      18.1  6 225 105 2.76 3.460 20.22 1 0  3  1
> mtcars$car <- rownames(mtcars)
> mtcars <- mtcars[, c(12, 1:11)]
> head(mtcars)
                car mpg cyl disp hp drat  wt qsec vs am gear carb
Mazda RX4         Mazda RX4 21.0  6 160 110 3.90 2.620 16.46 0 1  4  4
Mazda RX4 Wag     Mazda RX4 Wag 21.0  6 160 110 3.90 2.875 17.02 0 1  4  4
Datsun 710        Datsun 710 22.8  4 108 93 3.85 2.320 18.61 1 1  4  1
Hornet 4 Drive    Hornet 4 Drive 21.4  6 258 110 3.08 3.215 19.44 1 0  3  1
Hornet Sportabout Hornet Sportabout 18.7  8 360 175 3.15 3.440 17.02 0 0  3  2
Valiant           Valiant 18.1  6 225 105 2.76 3.460 20.22 1 0  3  1
> mtcarsNew <- mtcars %>% gather(attribute, value, -car)
> head(mtcarsNew)
        car attribute value
1     Mazda RX4    mpg 21.0
2   Mazda RX4 Wag    mpg 21.0
3    Datsun 710    mpg 22.8
4  Hornet 4 Drive    mpg 21.4
5 Hornet Sportabout    mpg 18.7
6      Valiant    mpg 18.1
> tail(mtcarsNew)
        car attribute value
347 Porsche 914-2   carb   2
348  Lotus Europa   carb   2
349 Ford Pantera L   carb   4
350  Ferrari Dino   carb   6
351 Maserati Bora   carb   8
352   Volvo 142E   carb   2

标签: R
 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 0
博文 39
码字总数 25800
×
cuyi
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: