JExcel 的基本操作demo

原创
2016/09/20 09:21
阅读数 2.1K

面这些是在开发中用到的一些东西,有的代码贴的不是完整的,只是贴出了关于操作EXCEL的代码: 


jxl是一个*国人写的java操作excel的工具, 在开源世界中,有两套比较有影响的API可供使用,一个是POI,一个是jExcelAPI。其中功能相对POI比较弱一点。但jExcelAPI对中文支持非常好,API是纯Java的, 并不依赖Windows系统,即使运行在Linux下,它同样能够正确的处理Excel文件。 另外需要说明的是,这套API对图形和图表的支持很有限,而且仅仅识别PNG格式。 

使用如下: 

搭建环境 

将下载后的文件解包,得到jxl.jar,放入classpath,安装就完成了。 

基本操作 

一、创建文件 

拟生成一个名为“test.xls”的Excel文件,其中第一个工作表被命名为 
“第一页”,大致效果如下: 
Java代码 

 收藏代码

 1. package  test;  
 2.   
 3. // 生成Excel的类   
 4. import  java.io.File;  
 5.   
 6. import  jxl.Workbook;  
 7. import  jxl.write.Label;  
 8. import  jxl.write.WritableSheet;  
 9. import  jxl.write.WritableWorkbook;  
 10.   
 11. public   class  CreateExcel   {  
 12.     public   static   void  main(String args[])   {  
 13.         try    {  
 14.             //  打开文件   
 15.             WritableWorkbook book  =  Workbook.createWorkbook( new  File( " test.xls " ));  
 16.             //  生成名为“第一页”的工作表,参数0表示这是第一页   
 17.             WritableSheet sheet  =  book.createSheet( " 第一页 " ,  0 );  
 18.             //  在Label对象的构造子中指名单元格位置是第一列第一行(0,0)  
 19.             //  以及单元格内容为test   
 20.             Label label  =   new  Label( 0 ,  0 ,  " test " );  
 21.   
 22.             //  将定义好的单元格添加到工作表中   
 23.             sheet.addCell(label);  
 24.   
 25.             /**/ /*  
 26.             * 生成一个保存数字的单元格 必须使用Number的完整包路径,否则有语法歧义 单元格位置是第二列,第一行,值为789.123 
 27.              */   
 28.            jxl.write.Number number  =   new  jxl.write.Number( 1 ,  0 ,  555.12541 );  
 29.            sheet.addCell(number);  
 30.   
 31.             //  写入数据并关闭文件   
 32.             book.write();  
 33.            book.close();  
 34.   
 35.        }   catch  (Exception e)   {  
 36.            System.out.println(e);  
 37.        }   
 38.    }   
 39.       编译执行后,会产生一个Excel文件。 

三、读取文件 

以刚才我们创建的Excel文件为例,做一个简单的读取操作,程序代码如下: 
Java代码 

 收藏代码

 1. package  test;  
 2.   
 3. // 读取Excel的类   
 4. import  java.io.File;  
 5.   
 6. import  jxl.Cell;  
 7. import  jxl.Sheet;  
 8. import  jxl.Workbook;  
 9.   
 10. public   class  ReadExcel   {  
 11.     public   static   void  main(String args[])   {  
 12.         try    {  
 13.            Workbook book  =  Workbook.getWorkbook( new  File( " test.xls " ));  
 14.             //  获得第一个工作表对象   
 15.             Sheet sheet  =  book.getSheet( 0 );  
 16.             //  得到第一列第一行的单元格   
 17.             Cell cell1  =  sheet.getCell( 0 ,  0 );  
 18.            String result  =  cell1.getContents();  
 19.            System.out.println(result);  
 20.            book.close();  
 21.        }   catch  (Exception e)   {  
 22.            System.out.println(e);  
 23.        }   
 24.    }   
 25.      程序执行结果:test 

四、修改文件 
利用jExcelAPI可以修改已有的Excel文件,修改Excel文件的时候,除了打开文件的方式不同之外, 
其他操作和创建Excel是一样的。下面的例子是在我们已经生成的Excel文件中添加一个工作表: 
Java代码 

 收藏代码

 1. package  test;  
 2.   
 3. import  java.io.File;  
 4.   
 5. import  jxl.Workbook;  
 6. import  jxl.write.Label;  
 7. import  jxl.write.WritableSheet;  
 8. import  jxl.write.WritableWorkbook;  
 9.   
 10. public   class  UpdateExcel   {  
 11.     public   static   void  main(String args[])   {  
 12.         try    {  
 13.             //  Excel获得文件   
 14.             Workbook wb  =  Workbook.getWorkbook( new  File( " test.xls " ));  
 15.             //  打开一个文件的副本,并且指定数据写回到原文件   
 16.             WritableWorkbook book  =  Workbook.createWorkbook( new  File( " test.xls " ),  
 17.                    wb);  
 18.             //  添加一个工作表   
 19.             WritableSheet sheet  =  book.createSheet( " 第二页 " ,  1 );  
 20.            sheet.addCell( new  Label( 0 ,  0 ,  " 第二页的测试数据 " ));  
 21.            book.write();  
 22.            book.close();  
 23.        }   catch  (Exception e)   {  
 24.            System.out.println(e);  
 25.        }   
 26.    }   
 27.    其他操作 

一、 数据格式化 

在Excel中不涉及复杂的数据类型,能够比较好的处理字串、数字和日期已经能够满足一般的应用。 

1、 字串格式化 

字符串的格式化涉及到的是字体、粗细、字号等元素,这些功能主要由WritableFont和 
WritableCellFormat类来负责。假设我们在生成一个含有字串的单元格时,使用如下语句, 
为方便叙述,我们为每一行命令加了编号: 
Java代码 

 收藏代码

 1. WritableFont font1 =   
 2.  new  WritableFont(WritableFont.TIMES, 16 ,WritableFont.BOLD); ①  
 3.   
 4. WritableCellFormat format1 = new  WritableCellFormat(font1); ②  
 5.   
 6. Label label = new  Label( 0 , 0 ,”data  4  test”,format1) ③  
 7.   
 8.   
 9.  其中①指定了字串格式:字体为TIMES,字号16,加粗显示。WritableFont有非常丰富的  
 10. 构造子,供不同情况下使用,jExcelAPI的java-doc中有详细列表,这里不再列出。  
 11.   
 12. ②处代码使用了WritableCellFormat类,这个类非常重要,通过它可以指定单元格的各种  
 13. 属性,后面的单元格格式化中会有更多描述。  
 14.   
 15. ③处使用了Label类的构造子,指定了字串被赋予那种格式。  
 16.   
 17. 在WritableCellFormat类中,还有一个很重要的方法是指定数据的对齐方式,比如针对我们  
 18. 上面的实例,可以指定:  
 19.   
 20.   // 把水平对齐方式指定为居中   
 21.  format1.setAlignment(jxl.format.Alignment.CENTRE);  
 22.   
 23.  // 把垂直对齐方式指定为居中   
 24.  format1.setVerticalAlignment(jxl.format.VerticalAlignment.CENTRE);  


二、单元格操作 

Excel中很重要的一部分是对单元格的操作,比如行高、列宽、单元格合并等,所幸jExcelAPI 
提供了这些支持。这些操作相对比较简单,下面只介绍一下相关的API。 

1、 合并单元格 
Java代码 

 收藏代码

 1. WritableSheet.mergeCells( int  m, int  n, int  p, int  q);   
 2.   
 3. // 作用是从(m,n)到(p,q)的单元格全部合并,比如:   
 4. WritableSheet sheet = book.createSheet(“第一页”, 0 );  
 5.   
 6. // 合并第一列第一行到第六列第一行的所有单元格   
 7. sheet.mergeCells( 0 , 0 , 5 , 0 );  


合并既可以是横向的,也可以是纵向的。合并后的单元格不能再次进行合并,否则会触发异常。 

2、 行高和列宽 
Java代码 

 收藏代码

 1.  WritableSheet.setRowView( int  i, int  height);  
 2.   
 3.  // 作用是指定第i+1行的高度,比如:  
 4.   
 5.  // 将第一行的高度设为200   
 6.  sheet.setRowView( 0 , 200 );  
 7.   
 8. WritableSheet.setColumnView( int  i, int  width);  
 9.   
 10.  // 作用是指定第i+1列的宽度,比如:  
 11.   
 12.  // 将第一列的宽度设为30   
 13.  sheet.setColumnView( 0 , 30 );  
 14.    
 15.    jExcelAPI还有其他的一些功能,比如插入图片等,这里就不再一一介绍,读者可以自己探索。 

其中:如果读一个excel,需要知道它有多少行和多少列,如下操作: 
Java代码 

 收藏代码

 1. Workbook book  =  Workbook.getWorkbook( new  File( " 测试1.xls " ));  
 2.         //  获得第一个工作表对象   
 3.         Sheet sheet  =  book.getSheet( 0 );  
 4.         //  得到第一列第一行的单元格   
 5.          int  columnum  =  sheet.getColumns(); //  得到列数   
 6.          int  rownum  =  sheet.getRows(); //  得到行数   
 7.         System.out.println(columnum);  
 8.        System.out.println(rownum);  
 9.         for  ( int  i  =   0 ; i  <  rownum; i ++ ) //  循环进行读写   
 10.            {  
 11.             for  ( int  j  =   0 ; j  <  columnum; j ++ )   {  
 12.                Cell cell1  =  sheet.getCell(j, i);  
 13.                String result  =  cell1.getContents();  
 14.                System.out.print(result);  
 15.                System.out.print( " \t " );  
 16.            }   
 17.            System.out.println();  
 18.        }   
 19.        book.close();   

       

声明:ITeye文章版权属于作者,受法律保护。没有作者书面许可不得转载。

推荐链接

ExcelBean.java文件用于生成Excel 
 

Java代码 

 收藏代码

public class ExcelBean {          public String expordExcel(OutputStream os, List courseList,List studentList)               throws Exception {              WritableWorkbook wbook = Workbook.createWorkbook(os); // 建立excel文件           String tmptitle = "课程“"+((Course_info)courseList.get(0)).getCource_name()+"”的选课学生列表"; // 标题           WritableSheet wsheet = wbook.createSheet("第一页", 0); // sheet名称           // 设置excel标题  

 

 •         WritableFont wfont = new WritableFont(WritableFont.ARIAL, 16,  
 •                 WritableFont.BOLD, false, UnderlineStyle.NO_UNDERLINE,  
 •                 Colour.BLACK);  
 •         WritableCellFormat wcfFC = new WritableCellFormat(wfont);  
 •         wsheet.addCell(new Label(1, 0, tmptitle, wcfFC));  
 •         wfont = new jxl.write.WritableFont(WritableFont.ARIAL, 14,  
 •                 WritableFont.BOLD, false, UnderlineStyle.NO_UNDERLINE,  
 •                 Colour.BLACK);  
 •         wcfFC = new WritableCellFormat(wfont);  
 •         // 开始生成主体内容                  
 •         wsheet.addCell(new Label(0, 2, "课程名称"));  
 •         wsheet.addCell(new Label(1, 2, "学 号"));  
 •        .........  
 •         for(int i=3;i<studentList.size()+3;i++)  
 •         {  
 •             wsheet.addCell(new Label(0, i, ((Course_info)courseList.get(0)).getCource_name()));  
 •             wsheet.addCell(new Label(1, i, ((Student_info)studentList.get(0)).getStudentID()));  
 •       ...........  
 •         }          
 •         // 主体内容生成结束          
 •         wbook.write(); // 写入文件  
 •         wbook.close();  
 •         os.close();  
 •         return "success";  
 •     }  
 • }  


 •  
 • 控制器: 
   

  Java代码 

   收藏代码

 • public class EExcelDownController extends AbstractController {  
 •       
 •     private ICourse_infoManage courseManage;  
 •   
 •     public void setCourseManage(ICourse_infoManage courseManage) {  
 •         this.courseManage = courseManage;  
 •     }  
 •   
 •     @Override  
 •     protected ModelAndView handleRequestInternal(HttpServletRequest request,  
 •             HttpServletResponse response) throws Exception {      
 •         Integer course_id=new Integer(request.getParameter("course_id"));  
 •         List courseList=this.courseManage.getCourseById(course_id);          
 •         List studentList = this.courseManage.getStudentByCourseId(course_id);  
 •          try {      
 •             OutputStream os = response.getOutputStream();// 取得输出流  
 •             response.reset();// 清空输出流  
 •             response.setHeader("Content-disposition", "attachment; filename=student.xls");// 设定输出文件头  
 •             response.setContentType("application/msexcel");// 定义输出类型  
 •             ExcelBean excelBean = new ExcelBean();  
 •             excelBean.expordExcel(os,courseList,studentList);// 调用生成excel文件bean  
 •         } catch (Exception e) {  
 •             System.out.println(e);  
 •         }              
 •         return null;      
 •     }  
 • }  

将Excel文件内容写入到数据库 

Java代码 

 收藏代码

 1.   public   class  EStudentInsertExcelController  extends  SimpleFormController   {  
 2.   
 3.      private  IStudent_infoManage studentManage;  
 4.   
 5.     @Override  
 6.      protected  ModelAndView onSubmit(HttpServletRequest request,  
 7.             HttpServletResponse response, Object command, BindException errors)  
 8.              throws  Exception   {  
 9.         Student_info student_info  =  (Student_info) command;  
 10.          try    {              
 11.             MultipartHttpServletRequest multipartRequest  =  (MultipartHttpServletRequest) request;  
 12.             MultipartFile file  =  multipartRequest.getFile( " Excelfile " );  //  获得文件:   
 13.              File toFile  =   new  File( " c:\\学生信息临时文件.xls " ); //  产生文件名和空文件   
 14.              file.transferTo(toFile); //  文件上传   
 15.              Workbook book  =  Workbook.getWorkbook(toFile); // 得到工作薄               
 16.              Sheet sheet  =  book.getSheet( 0 ); //  获得第一个工作表对象   
 17.               int  row  =  sheet.getRows(); //  /得到该sheet的行数   
 18.               int  column  =  sheet.getColumns();  //  得到该sheet的列数       
 19.              System.out.println( " 数据行数= " + row);  
 20.             System.out.println( " 数据列数= " + column);  
 21.              for ( int  i = 1 ;i < row;i ++ )  
 22.               {  
 23.                  for ( int  j = 0 ;j < column;j ++ )  
 24.                   {  
 25.                     System.out.println( " j= " + j);  
 26.                     sheet.getCell(j, i).getContents(); //  得到第j列第i行的单元格的类容           
 27.                      student_info.setStudentID(sheet.getCell(j, i).getContents());      
 28.                    ........................    
 29.                 }       
 30.                  if  ( this .studentManage.getStudentByStudentID(  
 31.                         student_info.getStudentID()).size()  !=   0 )  
 32.                      return   new  ModelAndView( " education/e-studentInfoAddError " );  
 33.                  this .studentManage.insertStudent_info(student_info);      
 34.             }                   
 35.             book.close();  
 36.              return   new  ModelAndView( " education/e-studentInfoAddExcelSuccess " , " row " , new  Integer(row - 1 ));  
 37.         }   catch  (Exception e)   {                      
 38.             e.printStackTrace();  
 39.         }   
 40.          return   new  ModelAndView( " education/e-studentInfoAddExcelError " );  
 41.     }   
 42.    
 43.       public   void  setStudentManage(IStudent_infoManage studentManage)   {  
 44.          this .studentManage  =  studentManage;  
 45.     }       
 46. }   
 47. spring 生成Excel和PDF文件 
  HTML页面并不总是向用户显示数据输出的最好方式,有时候需要生成不可改变的文件打印,PDF可能是种不错的选择。 

  Spring支持从数据动态生成PDF或Excel文件 

  下面这个简单实现的例子实现了spring输出PDF和Excel文件,为了使用Excel电子表格,你需要在你的classpath中加入poi-2.5.1.jar库文件,而对PDF文件,则需要iText.jar文件。它们都包含在Spring的主发布包中。 

  下面是测试项目代码: 


  1、控制器配置代码 

  Java代码 

   收藏代码

 48. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
 49. <!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN//EN" "http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd">  
 50.   
 51. <beans>  
 52.     <bean id="beanNameViewResolver"  
 53.         class="org.springframework.web.servlet.view.BeanNameViewResolver" />  
 54.   
 55.     <bean id="viewController" class="com.zhupan.spring.ViewController" />  
 56.     <bean id="urlMapping"  
 57.         class="org.springframework.web.servlet.handler.SimpleUrlHandlerMapping">  
 58.         <property name="mappings">  
 59.             <props>  
 60.                 <prop key="/view*.shtml">viewController</prop>  
 61.             </props>  
 62.         </property>  
 63.     </bean>  
 64. </beans>  

 65. 3、用于Excel视图的视图子类化 
  为了在生成输出文档的过程中实现定制的行为,我们将继承合适的抽象类。对于Excel,这包括提供一个 org.springframework.web.servlet.view.document.AbstractExcelView的子类,并实现 buildExcelDocument方法。 

  Java代码 

   收藏代码

 66. public class ViewExcel extends AbstractExcelView {  
 67.   
 68.   public void buildExcelDocument(  
 69.              Map model, HSSFWorkbook workbook,  
 70.              HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)  
 71.     throws Exception {  
 72.     
 73.        HSSFSheet sheet = workbook.createSheet("list");  
 74.        sheet.setDefaultColumnWidth((short) 12);  
 75.          
 76.          
 77.        HSSFCell cell = getCell(sheet, 0, 0);  
 78.        setText(cell, "Spring Excel test");  
 79.     
 80.        HSSFCellStyle dateStyle = workbook.createCellStyle();  
 81.        dateStyle.setDataFormat(HSSFDataFormat.getBuiltinFormat("m/d/yy"));  
 82.        cell = getCell(sheet, 1, 0);  
 83.        cell.setCellValue(new Date());  
 84.        cell.setCellStyle(dateStyle);  
 85.        getCell(sheet, 2, 0).setCellValue(458);  
 86.     
 87.        HSSFRow sheetRow = sheet.createRow(3);  
 88.        for (short i = 0; i < 10; i++) {  
 89.              sheetRow.createCell(i).setCellValue(i * 10);  
 90.        }  
 91.   
 92.   }  
 93.     
 94. }  

 95. 4、用于PDF视图的视图子类化 
  需要象下面一样继承org.springframework.web.servlet.view.document.AbstractPdfView,并实现buildPdfDocument()方法。 

  Java代码 

   收藏代码

 96. public class ViewPDF extends AbstractPdfView {  
 97.     public void buildPdfDocument(Map model, Document document,  
 98.             PdfWriter writer, HttpServletRequest request,  
 99.             HttpServletResponse response) throws Exception {  
 100.   
 101.         List list = (List) model.get("list");  
 102.   
 103.         for (int i = 0; i < list.size(); i++)  
 104.             document.add(new Paragraph((String) list.get(i)));  
 105.     }  
 106.   
 107. }  

 108. 5、其他文件 
  1)控制器ViewController 

  Java代码 

   收藏代码

 109. public class ViewController extends MultiActionController{  
 110.        
 111.      public ModelAndView viewPDF(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {  
 112.        List list = new ArrayList();  
 113.        Map model=new HashMap();  
 114.        list.add("test1");  
 115.        list.add("test2");  
 116.        model.put("list",list);  
 117.        ViewPDF viewPDF=new ViewPDF();  
 118.        return new ModelAndView(viewPDF,model);  
 119.   }  
 120.        
 121.       public ModelAndView viewExcel(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {  
 122.             List list = new ArrayList();  
 123.         Map model=new HashMap();  
 124.         list.add("test1");  
 125.         list.add("test2");  
 126.         model.put("list",list);  
 127.         ViewExcel viewExcel=new ViewExcel();  
 128.         return new ModelAndView(viewExcel,model);  
 129.       }  
 130. }  


 131. 2)web.xml

  Java代码 

   收藏代码

 132. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
 133. <web-app version="2.4" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"  
 134.     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
 135.     xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee   
 136.     http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd">  
 137.   
 138.     <display-name>springPDFTest</display-name>  
 139.     <servlet>  
 140.         <servlet-name>springPDFTest</servlet-name>  
 141.         <servlet-class>  
 142.             org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet  
 143.         </servlet-class>  
 144.         <load-on-startup>1</load-on-startup>  
 145.     </servlet>  
 146.   
 147.     <servlet-mapping>  
 148.         <servlet-name>springPDFTest</servlet-name>  
 149.         <url-pattern>*.shtml</url-pattern>  
 150.     </servlet-mapping>  
 151.   
 152.     <welcome-file-list>  
 153.         <welcome-file>index.jsp</welcome-file>  
 154.     </welcome-file-list>  
 155.   
 156. </web-app>  

 157. 3)index.jsp 

  Java代码 

   收藏代码

 158. <%@ page contentType="text/html; charset=gb2312"%>  
 159.   
 160. <a href="viewPDF.shtml">PDF视图打开 </a>  
 161. <br>  
 162. <a href="viewExcel.shtml">Excel视图打开</a>  
 163. 网页链接到Excel打开时乱码解决办法: 

  问题: 
   

  Java代码 

   收藏代码

 164. < a   href ="excel/test.xls" > 打开 </ a >        【乱码】     


 165. 解决方法: 

  web.xml里加上 : 

  Java代码 

   收藏代码

 166. < mime-mapping >   
 167.         < extension > xls </ extension >   
 168.         < mime-type > application/vnd.ms-excel </ mime-type >   
 169.     </ mime-mapping >   
 170.  
展开阅读全文
打赏
0
3 收藏
分享
加载中
更多评论
打赏
0 评论
3 收藏
0
分享
返回顶部
顶部