jquery知识-0
博客专区 > Mr_LGQ 的博客 > 博客详情
jquery知识-0
Mr_LGQ 发表于2年前
jquery知识-0
  • 发表于 2年前
  • 阅读 46
  • 收藏 1
  • 点赞 1
  • 评论 0

【腾讯云】新注册用户域名抢购1元起>>>   

$("div[name='showLine']").find("input[class='dc-question-ext']").each(function(){

        if ($(this).val() == ""){

           $(this).parents("div[name='showLine']").css({"visibility":"hidden"});

        }

    });


$("."+id).css({"visibility":"hidden"});

$("#"+name).val(""); // 清空id="${qitem.QITEM_ID}"的值;


jQuery("#QA_QITEM_ANS_ITEM-viListViewBatch-addBatch").click();


var keys = jQuery("[icode='ANS_CK_KEY']").find("[type='text']");

keys[0].value="A";

.

.

.

.


  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 2
博文 36
码字总数 19947
×
Mr_LGQ
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: