Android 判断网络类型
Android 判断网络类型
不爱吃鱼的喵 发表于3年前
Android 判断网络类型
  • 发表于 3年前
  • 阅读 83
  • 收藏 8
  • 点赞 0
  • 评论 0

【腾讯云】新注册用户域名抢购1元起>>>   

 //判断网络类型

                    ConnectivityManager connectivityManager

                            = (ConnectivityManager) getSystemService(CONNECTIVITY_SERVICE);

//判断当前的网络连接类型

                    NetworkInfo networkInfo

                            = connectivityManager.getActiveNetworkInfo();

                    if (!networkInfo.isAvailable())

                        return;

                    //获取当前网络的类型

                    String type = "";

                           if (networkInfo.getType() == ConnectivityManager.TYPE_MOBILE) {

                                    //Mobile流量

                                    type = "m";

                                } else if (networkInfo.getType() == ConnectivityManager.TYPE_WIFI) {

                                    //wifi

                                    type = "w";

                                    item.setWifiData(totalWifi + "");

                                }  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 2
博文 42
码字总数 14022
×
不爱吃鱼的喵
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: