php中的数组函数学习记录1

原创
2016/03/19 00:59
阅读数 77

1、返回字符串键名全为小写或大写的数组。array_change_key_case

用法:array_change_key_case($input (array),CASE_UPPER|CASE_LOWER),其中CASE_LOWER是返回小写(默认),CASE_UPPER返回大写

例子:

$input_array = array("FirSt" => 1, "SecOnd" => 4);
var_dump(array_change_key_case($input_array, CASE_UPPER));
var_dump(array_change_key_case($input_array));

结果:array(2) {  ["FIRST"]=>  int(1)  ["SECOND"]=>  int(4) }

         array(2) {  ["first"]=>  int(1)  ["second"]=>  int(4) }

2、将一个数组分为多个数组。array_chunk

用法:array_chunk($input(array),$size(int),TRUE|FALSE),其中$size是每一个新的数组的个数,TRUE会保留原来的键名,FALSE会重新从数字索引开始(默认)。

$input_array = array('a'=>'python',"b"=>"java","c"=>"php","d"=>"mysql","e"=>"javascript","f"=>"redis","g"=>"R","h"=>"mongodb");
var_dump(array_chunk($input_array, 2));
var_dump(array_chunk($input_array, 2, true));

结果:array(4) {  [0]=>  array(2) {    [0]=>    string(6) "python"    [1]=>    string(4) "java"  }  [1]=>  array(2) {    [0]=>    string(3) "php"    [1]=>    string(5) "mysql"  }  [2]=>  array(2) {    [0]=>    string(10) "javascript"    [1]=>    string(5) "redis"  }  [3]=>  array(2) {    [0]=>    string(1) "R"    [1]=>    string(7) "mongodb"  } }

array(4) {  [0]=>  array(2) {    ["a"]=>    string(6) "python"    ["b"]=>    string(4) "java"  }  [1]=>  array(2) {    ["c"]=>    string(3) "php"    ["d"]=>    string(5) "mysql"  }  [2]=>  array(2) {    ["e"]=>    string(10) "javascript"    ["f"]=>    string(5) "redis"  }  [3]=>  array(2) {    ["g"]=>    string(1) "R"    ["h"]=>    string(7) "mongodb"  } }

3、创建一个数组,用一个数组的值作为其键名,另一个数组的值作为其值    array_combine

用法: array_combine($input1(array),$input2(array)).其中$input1中数组为键名,$input2中数组为键值,如果长度不一样则返回FALSE;

$a=array("a","b","c");
$b=array("php","python","mysql");
$c = array_combine($a, $b);
var_dump($c);
$e=array("a","b");
$f=array_combine($e,$b);
var_dump($f);

结果:

array(3) {  ["a"]=>  string(3) "php"  ["b"]=>  string(6) "python"  ["c"]=>  string(5) "mysql" }
Warning:  array_combine() [function.array-combine]: Both parameters should have an equal number of elements in D:\WWW\array\arraytest.php on line 8
bool(false)

4、统计数组中所有的值出现的次数 array_count_values

用法:array_count_values ( $input(array) )

$input_array = array('a'=>'python',"b"=>"java","c"=>"php","d"=>"mysql","e"=>"javascript","f"=>"redis","g"=>"R","h"=>"mongodb");
$array = array(1, "hello", 1, "world", "hello");
var_dump(array_count_values ($array));
var_dump(array_count_values ($input_array));

结果:

array(3) {  [1]=>  int(2)  ["hello"]=>  int(2)  ["world"]=>  int(1) }

array(8) {  ["python"]=>  int(1)  ["java"]=>  int(1)  ["php"]=>  int(1)  ["mysql"]=>  int(1)  ["javascript"]=>  int(1)  ["redis"]=>  int(1)  ["R"]=>  int(1)  ["mongodb"]=>  int(1) }

5、计算数组的差集-array_diff

用法:array_diff($input1(array),$input2(array),$input(array)....);返回在$input中但不在其他数组中的值

$input_array = array('python',"b"=>"java","c"=>"php","d"=>"mysql","e"=>"javascript","f"=>"redis","R","h"=>"mongodb");
$array = array("javascript","f"=>"redis","g"=>"R","h"=>"mongodb");
var_dump(array_diff($input_array,$array));

结果:array(4) {  [0]=>  string(6) "python"  ["b"]=>  string(4) "java"  ["c"]=>  string(3) "php"  ["d"]=>  string(5) "mysql" }

6、用回调函数对键名比较计算数组的差集-array_diff_ukey

用法和array_diff一样,只是array_diff是根据键值,array_diff_ukey只是根据键名,不过要通过一个回调函数进行比较,虽然说是用户可以自定义,不过看网上其他的说法,还是手册,貌似那个回调函数都一个样子,有明白的可以给我指点一下,直接上例子,先能用。

function key_compare_func($key1, $key2){
   if ($key1 == $key2)
       return 0;
   else if ($key1 > $key2)
       return 1;
   else
       return -1;
}
$array1 = array('blue'  => 1, 'red'  => 2, 'green'  => 3, 'purple' => 4);
$array2 = array('green' => 5, 'blue' => 6, 'yellow' => 7, 'cyan'   => 8);
var_dump(array_diff_ukey($array1, $array2, 'key_compare_func'));

结果:array(2) {  ["red"]=>  int(2)  ["purple"]=>  int(4) }(都是求差集,所谓的回调函数也就这样。。。)

7、用用户提供的回调函数做索引检查来计算数组的差集-----array_diff_uassoc

用法:上面用法一样,只是在键值的基础上,键名也参与了比较

function key_compare_func($a, $b)
{
   if ($a === $b) {
       return 0;
   }
   return ($a > $b)? 1:-1;
}
$array1 = array("a" => "green", "b" => "brown", "c" => "blue", "red");
$array2 = array("a" => "green", "yellow", "red");
$array3=array("a" => "green", "red", "b" => "brown", "c" => "blue");
$array4=array("a" => "green", "red", "yellow");
var_dump(array_diff_uassoc($array1, $array2, "key_compare_func"));
var_dump(array_diff_uassoc($array3, $array4, "key_compare_func"));

结果:array(3) {  ["b"]=>  string(5) "brown"  ["c"]=>  string(4) "blue"  [0]=>  string(3) "red" }

           array(2) {  ["b"]=>  string(5) "brown"  ["c"]=>  string(4) "blue" }

8、使用键名比较计算数组的差集,array_diff_key

用法和array_diff一样,这个是通过键名来求差集,更重要的是没有什么回调函数

$array1 = array('blue'  => 1, 'red'  => 2, 'green'  => 3, 'purple' => 4);
$array2 = array('green' => 5, 'blue' => 6, 'yellow' => 7, 'cyan'   => 8);
var_dump(array_diff_key($array1, $array2));

结果:array(2) {  ["red"]=>  int(2)  ["purple"]=>  int(4) }

9、带索引检查计算数组的差集 array_diff_assoc

用法和array_diff,array_diff_key一样,在比较时候加入了索引

$array1 = array ("a" => "green", "b" => "brown", "c" => "blue", "red");
$array2 = array ("a" => "green", "red", "yellow");
$array3 = array ("a" => "green", "yellow", "red");
var_dump(array_diff_assoc($array1, $array2));
var_dump(array_diff_assoc($array1, $array3));

结果:array(2) {  ["b"]=>  string(5) "brown"  ["c"]=>  string(4) "blue" }

array(3) {  ["b"]=>  string(5) "brown"  ["c"]=>  string(4) "blue"  [0]=>  string(3) "red" }

10、用给定的值填充数组--array_fill

用法:array_fill($start_index(int),$num(int),$value)用 value 参数的值将一个数组填充 num 个条目,键名start_index 参数指定的开始。注意 num 必须是一个大于零的数值

var_dump(array_fill(5, 6, 'banana'));

结果:array(4) {  [5]=>  string(6) "banana"  [6]=>  string(6) "banana"  [7]=>  string(6) "banana"  [8]=>  string(6) "banana" }

11、使用指定的键和值填充数组--array_fill_keys

array_fill_keys($input(array),$value(string))使用 value 参数的值作为值,使用 keys 数组的值作为键来填充一个数组。

$keys = array('foo', 5, 10, 'bar'=>'1');
var_dump(array_fill_keys($keys, 'banana'));

结果:array(4) {  ["foo"]=>  string(6) "banana"  [5]=>  string(6) "banana"  [10]=>  string(6) "banana"  [1]=>  string(6) "banana" }

12、用回调函数过滤数组中的单元 array_filter

array_filter($input(array),$callback(function)),$input中的值会传给回调函数,通过回调函数进行判断,再返回给结果数组中。

function odd($var){
   return($var % 2 == 1);
}
function even($var){
   return($var % 2 == 0);
}
$array1 = array("a"=>1, "b"=>2, "c"=>3, "d"=>4, "e"=>5);
$array2 = array(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12);
var_dump(array_filter($array1, "odd"));
var_dump(array_filter($array2, "even"));

结果:array(3) {  ["a"]=>  int(1)  ["c"]=>  int(3)  ["e"]=>  int(5) }

         array(4) {  [0]=>  int(6)  [2]=>  int(8)  [4]=>  int(10)  [6]=>  int(12) }

13、交换数组中的键和值-array_flip($input(array))貌似这个主要用的是关联数组

用法:输入一个数组,交换键名很键值的位置。键名需要是合法的如:string或者int型,

如果值的类型不对将发出一个警告,并且有问题的键/值对将不会反转。如果同一个值出现了多次,则最后一个键名将作为它的值,所有其它的都丢失了。array_flip() 如果失败返回 FALSE。

$array = array("javascript","f"=>"redis","g"=>"R","h"=>"mongodb");
var_dump(array_flip($array));

结果:array(4) {  ["javascript"]=>  int(0)  ["redis"]=>  string(1) "f"  ["R"]=>  string(1) "g"  ["mongodb"]=>  string(1) "h" }

14、计算数组的交集-array_intersect

用法:array_intersect(array1,array2...),就是计算多个数组的交集,再以数组返回回来

$array1 = array("a" => "green", "red", "blue");
$array2 = array("b" => "green", "yellow", "red");
var_dump(array_intersect($array1, $array2));

结果:array(2) {  ["a"]=>  string(5) "green"  [0]=>  string(3) "red" }

15、用回调函数比较键名来计算数组的交集-array_intersect_ukey

array_intersect_ukey(array1,array2,....,function)通过回调函数来计算数组的交集

此比较是通过用户提供的回调函数来进行的。如果认为第一个参数小于,等于,或大于第二个参数时必须分别返回一个小于零,等于零,或大于零的整数。

function key_compare_func($key1, $key2){
   if ($key1 == $key2)
       return 0;
   else if ($key1 > $key2)
       return 1;
   else
       return -1;
}
$array1 = array('blue'  => 1, 'red'  => 2, 'green'  => 3, 'purple' => 4);
$array2 = array('green' => 5, 'blue' => 6, 'yellow' => 7, 'cyan'   => 8);
var_dump(array_intersect_ukey($array1, $array2, 'key_compare_func'));

结果:array(2) {  ["blue"]=>  int(1)  ["green"]=>  int(3) }

16、带索引检查计算数组的交集,用回调函数比较索引-array_intersect_uassoc

array_intersect_uassoc(array1,array2,....,function)返回的数组中包含了所有在 array1 中也同时出现在所有其它参数数组中的值

$array1 = array("a" => "green", "b" => "brown", "c" => "blue", "red");
$array2 = array("a" => "GREEN", "B" => "brown", "yellow", "red");
print_r(array_intersect_uassoc($array1, $array2, "strcasecmp"));

结果:Array (    [b] => brown )

17、使用键名比较计算数组的交集--array_intersect_key

用法:array_intersect_key(array1,array2,....)返回的数组包含了所有出现在array1 中并同时出现在所有其它参数数组中的键名的值。

$array1 = array('blue'  => 1, 'red'  => 2, 'green'  => 3, 'purple' => 4);
$array2 = array('green' => 5, 'blue' => 6, 'yellow' => 7, 'cyan'   => 8);
var_dump(array_intersect_key($array1, $array2));

结果:array(2) {  ["blue"]=>  int(1)  ["green"]=>  int(3) }

18、带索引检查计算数组的交集-array_intersect_assoc

用法:和array_diff_assoc一样,只不过不同的是一个求交集,一个求并集

$array1 = array("a" => "green", "b" => "brown", "c" => "blue", "red");
$array2 = array("a" => "green", "yellow", "red");
$array3 = array("a" => "green", "red", "b" => "brown", "c" => "blue");
$array4 = array("a" => "green", "red", "yellow");
var_dump(array_intersect_assoc($array1, $array2));
var_dump(array_intersect_assoc($array3, $array4));

结果:

array(1) {  ["a"]=>  string(5) "green" } array(2) {  ["a"]=>  string(5) "green"  [0]=>  string(3) "red" }

展开阅读全文
打赏
1
2 收藏
分享
加载中
更多评论
打赏
0 评论
2 收藏
1
分享
返回顶部
顶部