php实现mysql封装类示例
php实现mysql封装类示例
傻瓜我会宠你 发表于3年前
php实现mysql封装类示例
  • 发表于 3年前
  • 阅读 15
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

摘要: php实现在mysql下的封装实例,有利于更加了解封装,对初学者有很大的帮助


<?php   
 class Mysql {
 private $host;
 private $user;
 private $pwd;
 private $dbName;
 private $charset;
  private $conn = null;
  public function __construct() {
   $this->host = 'localhost';
  $this->user = 'root';
  $this->pwd = 'root';
  $this->dbName = 'test';
   $this->connect($this->host,$this->user,$this->pwd);
   $this->switchDb($this->dbName);
   $this->setChar($this->charset);
 }
  //负责链接
 private function connect($h,$u,$p) {
  $conn = mysql_connect($h,$u,$p);
  $this->conn = $conn;
 }
  //负责切换数据库
 public function switchDb($db) {
  $sql = 'use' . $db;
  $this->query($sql);
 }
  //负责设置字符集
 public function setChar($char) {
  $sql = 'set names' . $char;
  $this->query($sql);
 }
  //负责发送sql查询
 public function query($sql) {
  return mysql_query($sql,$this->conn);
 }
  //负责获取多行多列的select结果
 public function getAll($sql) {
  $list = array();
   $rs = $this->query($sql);
  if (!$rs) {
   return false;
  }
   while ($row = mysql_fetch_assoc($rs)) {
   $list[] = $row;
  }
   return $list;
 }
  public function getRow($sql) {
  $rs = $this->query($sql);
   if(!$rs) {
   return false;
  }
   return mysql_fetch_assoc($rs);
 }
  public function getOne($sql) {
  $rs = $this->query($sql);
  if (!$rs) {
   return false;
  }
  return mysql_fetch_assoc($rs);
   return $row[0];
 }
  public function close() {
  mysql_close($this->conn);
 }
}
 echo '<pre>';
$mysql = new Mysql();
print_r($mysql);
 $sql = "insert into stu values (4,'8023','99998')";
 if($mysql->query($sql)){
 echo "query成功";
}else {
 echo "失败";
}
 echo "<br />";
 $sql = "select * from stu";
$arr = $mysql->getAll($sql);
 print_r($arr);
?>
 

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 1
博文 3
码字总数 768
×
傻瓜我会宠你
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: