java实现选择排序
博客专区 > 子群 的博客 > 博客详情
java实现选择排序
子群 发表于1年前
java实现选择排序
  • 发表于 1年前
  • 阅读 7
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

移动开发云端新模式探索实践 >>>   

/**
 * 选择排序
 * @author owen_liu
 *
 */
public class ChoiceSort {
    public static void main(String[] args) {
        int a[] = {23, 38, 65, 33, 44, 13, 27, 49, 33, 34, 12, 64, 5, 4, 62};
//        sort(a);
        _choiceSort(a);
//        for (int i = 0; i < a.length; i++) {
//            System.out.print(a[i] + ",");
//        }

    }
  /**
   * 选择排序
   * @param a
   */
    public static void sort(int[] a) {
        int temp = 0;
        for (int i = 0; i < a.length; i++) {
            for (int j = i + 1; j < a.length; j++) {
                if (a[i] > a[j]) {
                    temp = a[i];
                    a[i] = a[j];
                    a[j] = temp;
                }
            }
            //打印效果输出
            for (int k = 0; k < a.length; k++) {
                System.out.print(a[k] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
    
    /**
     * 选择排序(优化)
     * @param a
     */
    public static void _choiceSort(int[] a) {  
        if (a == null || a.length <= 0) {  
            return;  
        }
        int min = 0;
        int tmp = 0;
        for (int i = 0; i < a.length; i++) {  
            min = i; /* 将当前下标定义为最小值下标 */  
  
            for (int j = i + 1; j < a.length; j++) {  
                if (a[min] > a[j]) { /* 如果有小于当前最小值的关键字 */  
                    min = j; /* 将此关键字的下标赋值给min */  
                }  
            }  
            if (i != min) {/* 若min不等于i,说明找到最小值,交换 */  
                tmp = a[min];  
                a[min] = a[i];  
                a[i] = tmp;  
            } 
            //打印效果输出
            for (int k = 0; k < a.length; k++) {
                System.out.print(a[k] + " ");
            }
            System.out.println();
        }  
    }  
}

程序运行效果:

4 38 65 33 44 13 27 49 33 34 12 64 5 23 62 
4 5 65 33 44 13 27 49 33 34 12 64 38 23 62 
4 5 12 33 44 13 27 49 33 34 65 64 38 23 62 
4 5 12 13 44 33 27 49 33 34 65 64 38 23 62 
4 5 12 13 23 33 27 49 33 34 65 64 38 44 62 
4 5 12 13 23 27 33 49 33 34 65 64 38 44 62 
4 5 12 13 23 27 33 49 33 34 65 64 38 44 62 
4 5 12 13 23 27 33 33 49 34 65 64 38 44 62 
4 5 12 13 23 27 33 33 34 49 65 64 38 44 62 
4 5 12 13 23 27 33 33 34 38 65 64 49 44 62 
4 5 12 13 23 27 33 33 34 38 44 64 49 65 62 
4 5 12 13 23 27 33 33 34 38 44 49 64 65 62 
4 5 12 13 23 27 33 33 34 38 44 49 62 65 64 
4 5 12 13 23 27 33 33 34 38 44 49 62 64 65 
4 5 12 13 23 27 33 33 34 38 44 49 62 64 65 

标签: Java
  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 7
博文 30
码字总数 35720
×
子群
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: