js 类的简单实现与调用
博客专区 > 帝江 的博客 > 博客详情
js 类的简单实现与调用
帝江 发表于2年前
js 类的简单实现与调用
 • 发表于 2年前
 • 阅读 3
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

摘要: js 类的简单实现与调用

js类的简单实现与调用

先上一段小代码.里面有注释.

<html>
<script>
function people(name) {
	this.name = name;
	this.version = 0;
	
	//展示name
	this.showName = function() {
		alert('my name is ' + this.name);
	}
	
	//设置name
	this.setName = function(name) {
		this.version++;
		this.name = name;
		
	}
	
	//获取name
	this.getName = function() {
		return this.name;
	}
	
}

//这种形式定义的方法不能使用类的属性
people.run = function() {
	alert('I can run');
}

//原型方法,可以使用类的属性
people.prototype.showMyName = function() {
	if(this.version > 0) str = '我改名字了。现在叫 ' + this.name;
	else str = '我的名字叫 ' + this.name;
	alert(str);
}


function dog() {
	this.name = false;
	this.master = false;
	
	this.setName = function(name) {
		this.name = name;
	}
}

dog.prototype.getName = function() {
	return this.name;
}

dog.prototype.setMasterName = function(master) {
	this.master = master;
}

dog.prototype.getMasterName = function() {
	return this.master;
}

//测试
var p = new people('Jim');
p.showName();

var d = new dog();
d.name = '旺财';
alert(d.getName());

d.setMasterName(p.getName());

alert(d.getMasterName());
alert(d.name + ' 的主人是 : ' + d.master);

alert(d.getName() + ' 的主人是 : ' + d.getMasterName());
</script>
</html>

js里面没有严格的类.只有一层一层的function.理论上有无限层.

js继承

   

<script>
  function base(aa) {
    this.aa = aa;

    function get_aa() {
      return this.aa;
    }
  }

  function sun() {
    function show() {
      return 'I am sun show';
    }
  }

  sun.prototype=new base('hello world');
  
  alert(sun.get_aa()); //输出 hello world
  alert(sun.show());  //输出 I am sun show
</script>

 

 

 

 

 

 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 1
博文 2
码字总数 369
×
帝江
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: