log4j1.x maven下配置
log4j1.x maven下配置
andrew810810 发表于2年前
log4j1.x maven下配置
 • 发表于 2年前
 • 阅读 29
 • 收藏 0
 • 点赞 1
 • 评论 0

【腾讯云】买域名送云解析+SSL证书+建站!>>>   

摘要: log4j1.x maven
 • src/main/resources/log4j.properties

内容示例:

### set log levels and 3 appenders ###
# Trace, Debug, Info, Warn, Error, Fatal#
log4j.rootLogger = DEBUG, stdout, D, E

### stdout ###
log4j.appender.stdout = org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.Target = System.out
log4j.appender.stdout.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern = %-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [%t] [%p] [%F:%L] %m%n

### D ###
log4j.appender.D = org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.D.File = debug.log
## Debug file name ##
log4j.appender.D.Append = true
log4j.appender.D.Threshold = DEBUG
## 输出DEBUG级别以上的日志
log4j.appender.D.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.D.layout.ConversionPattern= %-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [%t] [%p] [%F:%L] %m%n

### E ###
log4j.appender.E = org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.E.File = error.log
log4j.appender.E.Append = true
log4j.appender.E.Threshold = ERROR
## 只输出ERROR级别以上的日志!!!
log4j.appender.E.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.E.layout.ConversionPattern = %-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [%t] [%p] [%F:%L] %m%n

 • pom.xml

<project

  ......

  <dependencies>

   ......

    <dependency>
      <groupId>log4j</groupId>
      <artifactId>log4j</artifactId>
      <version>1.2.17</version>

    </dependency>

    ......

 </dependencies>

  <build>

   ......

    <resources>

     ......

      <resource>

         <!-- auto copy to target/classes e.g. log4j.properties -->

         <directory>src/main/resources</directory>
      </resource>
    </resources>
  </build>

</project>


标签: log4j1.x maven
 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 3
博文 127
码字总数 117648
×
andrew810810
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: