js读取表格单元格内容
js读取表格单元格内容
秦学强 发表于10个月前
js读取表格单元格内容
 • 发表于 10个月前
 • 阅读 1
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

【腾讯云】新注册用户域名抢购1元起>>>   

通过js来读取每个单元格内容,然后列举出来。

以下是程序代码

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<meta name="keywords" content="" />
<meta name="description" content="" />
<title>通过js来读取每个单元格内容。</title>
</head>
<script>
function showText(){
 var oTbody=table1.children.item(0);
 for(var i=0;i<oTbody.children.length;i++)
 {
   var oTR=oTbody.children.item(i);
     for(var j=0;j<oTR.children.length;j++)
	     text1.value+="第"+(i+1)+"行;"+"第"+(j+1)+"列的内容是:"+oTR.children.item(j).innerHTML+"\n";
 }
}
</script>
<body>

<table border="1" id="table1">
<tr>
<td>CSDN-1</td>
<td>CSDN-2</td>
<td>CSDN-3</td>
</tr>
<tr>
<td>CSDN-4</td>
<td>CSDN-5</td>
<td>CSDN-6</td>
</tr>
</table>
<button onclick="showText()">showText</button>
<textarea id="text1" rows="10" cols="100"></textarea>
</body>
</html> • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
秦学强
粉丝 0
博文 69
码字总数 0
×
秦学强
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: