json结构校验代码
博客专区 > 小宋 的博客 > 博客详情
json结构校验代码
小宋 发表于3年前
json结构校验代码
  • 发表于 3年前
  • 阅读 15
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

摘要: 今天上午用json的时候突然想看看能不能校验下结构对不对,因为之前校验都是在转得时候根据异常来判断的
public static void main(String[] args) {
		Pattern pattern=Pattern.compile("[\\{\\[\\]\\}]");
		String a="{a:\"b\",c:[{d:\"e\",{f:\"g\",h:\"i\"}}]}";//示例
		Pattern pattern1=Pattern.compile("\\{\\}");
		Pattern pattern2=Pattern.compile("\\[\\]");
		Matcher matcher=pattern.matcher(a);
		StringBuilder sb=new StringBuilder();
		StringBuilder sb1=null;
		while(matcher.find()){
			String d=matcher.group(0);
			System.err.println(d);
			sb.append(d);
		}
		if(sb.length()%2!=0){
			System.err.println("error");
		}else{
			char[] cs=sb.toString().toCharArray();
			for(int i=0;i<=sb.length()/2-1;i++){
				sb1=new StringBuilder();
				sb1.append(cs[i]).append(cs[sb.length()-1-i]);
				System.err.println("sb2="+sb1.toString());
				Matcher matcher1=pattern1.matcher(sb1.toString());
				Matcher matcher2=pattern2.matcher(sb1.toString());
				while(matcher1.find()||matcher2.find()){
					System.err.println("json结构匹配");
				}
			}
			System.err.println("标签数是对的");
		}
	}


标签: json 正则表达式
  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 1
博文 11
码字总数 4902
×
小宋
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: