linux-32位汇编
博客专区 > 李勇2 的博客 > 博客详情
linux-32位汇编
李勇2 发表于3年前
linux-32位汇编
  • 发表于 3年前
  • 阅读 8
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

【腾讯云】新注册用户域名抢购1元起>>>   

; nasm  -f

;ld -s -o

;gcc -Wall -nostdlib -s obj

BITS 32

GLOBAL _start

SECTION .text

_start:

      mov  eax, 1

      mov ebx, 42

      int 0x80


nasm -f elf file

ld -s -o hello file.o


./hello


eax ebx ecx edx esi edinasm file

ndisasm -u file 


objdump -d file

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
李勇2
粉丝 44
博文 187
码字总数 62019
×
李勇2
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: