React Native近期学习资料
React Native近期学习资料
太阳黑子 发表于2年前
React Native近期学习资料
  • 发表于 2年前
  • 阅读 5
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

移动开发云端新模式探索实践 >>>   

安卓应用调试

http://www.jianshu.com/p/1ecb98fa8015  Android虚拟机Genymotion

http://www.cnblogs.com/meteoric_cry/p/4874517.html

http://wenku.baidu.com/link?url=SGwEJGhBCWqJtZiiqKiVzN7OUt3uGVFJoVRUUWnDyj2YJTjR-SnAxyurTr8CxXPQJHdCSwDkEbFufA5GQkxCnyZuyjsparGyeEjqlVy6vZO

 

React-Native入门指南——第4篇react-native布局实战(二)

http://www.tuicool.com/articles/eIjYbm7 (更多 https://github.com/vczero/react-native-lesson)

UI例子

https://github.com/facebook/react-native/tree/master/Examples/UIExplorer

 

注册及登陆视频教程

https://www.youtube.com/watch?v=jGOst2TLha0

 

制作电影展示页

http://www.phperz.com/article/15/1001/160691.html

各种实例的博客

http://www.lcode.org/category/react-native-zong/

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 5
博文 79
码字总数 2285
×
太阳黑子
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: