Android创建桌面快捷方式两种方法
Android创建桌面快捷方式两种方法
李光正 发表于3年前
Android创建桌面快捷方式两种方法
 • 发表于 3年前
 • 阅读 2
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

【腾讯云】新注册用户域名抢购1元起>>>   

 Android在桌面上生成快捷方式有两种情况,一种是直接在桌面直接生成;一种是长按桌面,在弹出的快捷菜单中生成。

 谈谈在桌面上直接生成。个人觉得这个比较爽快,既然都是快捷方式了干嘛还要再隐藏一层呢?当然喜欢桌面干净的就比较喜欢第二个了。

 第一个是通过广播(Broadcast)的形式向Luncher发送请求生成快捷方式的。

 在网上找到关于这方面的注册信息。

<!--设置wallpapaer的activity -->
    <!-- Intent received used to install shortcuts from other applications -->
    <receiver
      android:name="com.android.launcher2.InstallShortcutReceiver"
      android:permission="com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT">
      <intent-filter>
        <action android:name="com.android.launcher.action.INSTALL_SHORTCUT"/>
      </intent-filter>
    </receiver>

 可以看出,要在桌面上创建快捷方式就需要权限了:

 android:permission="com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT。

 所以在我们的manifest.xml文件中,我们需要加入下面这段话:

< uses - permission android:name = " com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT " />
 

 下面就是代码层的实现:

 假如我在一个activity中创建一个创建快捷方式的方法:createShortCut();

public void createShortCut(){
//创建快捷方式的Intent
        Intent shortcutintent = new Intent("com.android.launcher.action.INSTALL_SHORTCUT");
        //不允许重复创建
        shortcutintent.putExtra("duplicate", false);
        //需要现实的名称
        shortcutintent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_NAME, getString(R.string.shortcutname));
        //快捷图片
        Parcelable icon = Intent.ShortcutIconResource.fromContext(getApplicationContext(), R.drawable.icon);
        shortcutintent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_ICON_RESOURCE, icon);
        //点击快捷图片,运行的程序主入口
        shortcutintent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_INTENT, new Intent(getApplicationContext() , EnterActivity.class));
        //发送广播。OK
        sendBroadcast(shortcutintent);
}


 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 5
博文 64
码字总数 0
×
李光正
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: