Linux: lvm使用笔记(开机自动挂载)

2017/04/13 13:18
阅读数 729

参考资料:

http://linux.51yip.com/search/lvdisplay

http://blog.csdn.net/zhanjianshinian/article/details/38509643


测试环境:ubuntu15

1. 安装系统时,如果有多块硬盘,则在一块硬盘上分割出一部分(比如20G)安装操作系统。其他空间和其他硬盘的空间都放到一个lvm卷组里。具体过程略。


2.pvscan 查看当前PV使用情况

root@db :/mnt/lvm# pvscan
  PV /dev/sda5   VG db-lv   lvm2 [76.54 GiB / 38.32 GiB free]
  PV /dev/sdb1   VG db-lv   lvm2 [111.79 GiB / 0    free]
  Total: 2 [188.32 GiB] / in use: 2 [188.32 GiB] / in no VG: 0 [0   ]

sda5+ sdb1 一共188G.

3. vgdisplay 查看当前VG使用情况


4. lvcreate -L 150G -n lv db-lv   创建一个lv,将PV中可用的150G分给他。

此时 ls -l /dev/db-lv/lv 可看到

lrwxrwxrwx 1 root root 7  9月  9 16:27 /dev/db-lv/lv -> ../dm-0


5. vgdisplay

root@db :/mnt/lvm# vgdisplay
  --- Volume group ---
  VG Name               db-lv
  System ID             
  Format                lvm2
  Metadata Areas        2
  Metadata Sequence No  4
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                1
  Open LV               1
  Max PV                0
  Cur PV                2
  Act PV                2
  VG Size               188.32 GiB
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              48210
  Alloc PE / Size       38400 / 150.00 GiB
  Free  PE / Size       9810 / 38.32 GiB
  VG UUID               diNShr-VW0S-vEwe-QfBq-80YW-TS1E-Q8QzW1

VG已经分了150G,还剩38G


6. mkfs -t ext3 /dev/vbirdvg/vbirdlv    #格式化lv


7. mkdir /mnt/lvm  /mnt/下创建一个lvm目录,用于挂载刚才创建的lv。在/mnt下表示这下面的目录是挂载的。

8. mount /dev/db-lv/lv /mnt/lvm       挂载上试试

9. df -h 看看

文件系统               容量  已用  可用 已用% 挂载点
udev                   7.8G     0  7.8G    0% /dev
tmpfs                  1.6G  8.9M  1.6G    1% /run
/dev/sda4               19G  1.3G   16G    8% /
tmpfs                  7.9G     0  7.9G    0% /dev/shm
tmpfs                  5.0M     0  5.0M    0% /run/lock
tmpfs                  7.9G     0  7.9G    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/db--lv-lv  148G   60M  140G    1% /mnt/lvm
/dev/sda2              181M   57M  111M   34% /boot
/dev/sda1              511M  3.4M  508M    1% /boot/efi
tmpfs                  1.6G     0  1.6G    0% /run/user/1000

已经挂载上了,容量150G(148G)


10. 开机自动挂载

vi /etc/fstab

在最下增加一行:

/dev/db-lv/lv   /mnt/lvm        ext4    defaults        0       0

展开阅读全文
打赏
0
0 收藏
分享
加载中
更多评论
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
OSCHINA
登录后可查看更多优质内容
返回顶部
顶部