selection sort (C语言实现)
selection sort (C语言实现)
小张525 发表于11个月前
selection sort (C语言实现)
 • 发表于 11个月前
 • 阅读 8
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

【腾讯云】新注册用户域名抢购1元起>>>   

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>


#define  ulong unsigned long


void swap2(int* a ,int* b)
{
	int m;
	m=*a;
	*a=*b;
	*b=m;
}void selection_sort(int* f,ulong n)
{
	ulong i;
	for(i=0;i<n;i++)
	{
		int v=f[i];
		ulong m=i;
		ulong j=n;

		while(--j > i)
		{
			if(f[j] < v)
			{
				m =j;
				v=f[m];
			}
		}
		swap2(&f[i],&f[m]);
	}
}int main()
{
	int a[]={7,4,3,0,5,3,2,5,8,4,3,2,5,4,3,5,4,5,3,2};
	ulong i;
	selection_sort(a,20);

	for(i=0;i<20;i++)
	{
		printf("%d\r\n",a[i]);
	}
	
	return 0;
}

 

 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 6
博文 53
码字总数 30412
×
小张525
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: