js 单例
js 单例
小张525 发表于1年前
js 单例
 • 发表于 1年前
 • 阅读 2
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>Document</title>
	<script src="./jquery.js"></script>

</head>
<body>
	
</body>
</html>

	<script>
		var getSignal = function(fn){
			var ret ='';
			return function (){
				console.log(ret);
				return ret || (ret = fn.apply(this,arguments));
			}
		}

		var createDiv=function(){
			var div=document.createElement('div')
			div.innerHTML=' this is login layer ';
			document.body.appendChild(div);
			return div;	
		}

		var createLoginLayer = getSignal(createDiv);
		var loginLayer2 =createLoginLayer() ;
		var loginLayer1 = createLoginLayer();

		console.log(loginLayer1 == loginLayer2);


	</script>

 

 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 6
博文 51
码字总数 30094
×
小张525
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: