javascript的arguments方法
javascript的arguments方法
飓风2000 发表于4年前
javascript的arguments方法
  • 发表于 4年前
  • 阅读 15
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

移动开发云端新模式探索实践 >>>   

摘要: javascript的arguments方法 http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/yek4tbz0(v=vs.94).aspx

function ArgTest(arg1, arg2){
   var s = "";
   s += "The individual arguments are: "
   for (n = 0; n < arguments.length; n++){
      s += ArgTest.arguments[n];
      s += " ";
   }
   return(s);
}
document.write(ArgTest(1, 2, "hello"));

//Output: function ArgTest(arg1, arg2){
   var s = "";
   s += "The individual arguments are: "
   for (n = 0; n < arguments.length; n++){
      s += ArgTest.arguments[n];
      s += " ";
   }
   return(s);
}
document.write(ArgTest(1, 2, "hello"));

// Output: The individual arguments are: 1 2 hello

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 29
博文 216
码字总数 118386
×
飓风2000
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: