linux shell 编程5 函数获取参数
博客专区 > QH_C 的博客 > 博客详情
linux shell 编程5 函数获取参数
QH_C 发表于2年前
linux shell 编程5 函数获取参数
  • 发表于 2年前
  • 阅读 8
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

#!/bin/sh
arg1=$1
arg2=$2
tellname ()
{
echo "this is  tellname funciton  and execute this  function tellname !"
echo "two  args: $arg1 , $arg2"
}
echo " execute function "
# execute  function
tellname

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 1
博文 30
码字总数 69153
×
QH_C
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: