SICP 2.36 2.37 2.38 2.39
SICP 2.36 2.37 2.38 2.39
代码强国 发表于2年前
SICP 2.36 2.37 2.38 2.39
  • 发表于 2年前
  • 阅读 8
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

移动开发云端新模式探索实践 >>>   

2.36

(map car seqs)
(map cdr seqs)

2.37

(lambda (x) (dot-product x v))
cons
'()
(lambda (x) (map (lambda (y) (dot-product x y)) cols))

2.38

3/2
1/6
(1 (2 (3 '())))
((('() 1) 2) 3)
(op a b) == (op b a)

2.39

(append y (list x)
(cons y x)

 

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 1
博文 45
码字总数 8396
×
代码强国
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: