Java连接MongoDB3.0+

2016/06/15 09:14
阅读数 25

MongoDB3.0以上的版本相对于之前的版本已经改变了很多了,就比如说,认证方式的方法改变就有点大了,下面分别说一下,认证和不需要认证的代码该怎么写。

1.MongoDB没有添加使用auth认证方式

MongoClientURI uri = new MongoClientURI("mongodb://192.168.32.129:27017/local",
        MongoClientOptions.builder().cursorFinalizerEnabled(false));
   MongoClient client = new MongoClient(uri);
   MongoDatabase db=client.getDatabase("local");
   MongoCollection<Document> collection = db.getCollection("system.users");
   List<Document> foundDocument = collection.find().into(new ArrayList<Document>());
   System.out.println(foundDocument);


2.MongoDB启动的时候添加--auth参数启动MongoDB(即安全认证模式下)

private static MongoClient mongoClient = null;
  private static MongoDatabase database = null;
  private static ServerAddress serverAddress = null;
  private static MongoCredential credentials = null;
  private static List<ServerAddress> addressLists =new ArrayList<ServerAddress>();
  private static List<MongoCredential> credentialsLists = new ArrayList<MongoCredential>();

try{
    //mongoClient = new MongoClient("192.168.32.129",27017);
    serverAddress = new ServerAddress("192.168.32.129",27017);
    addressLists.add(serverAddress);
    credentials = MongoCredential.createMongoCRCredential("admin", "admin", "admin".toCharArray());
    credentialsLists.add(credentials);
    mongoClient = new MongoClient(addressLists, credentialsLists);
    }catch (MongoException e)
    {
      System.out.println(e.toString());
    }
    if(null != mongoClient){
      database = mongoClient.getDatabase("admin");
      /* collection = database.getCollection("system.users");
      foundDocument = collection.find().into(
          new ArrayList<Document>());
      System.out.println(foundDocument);*/
    }


展开阅读全文
打赏
0
0 收藏
分享
加载中
更多评论
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部