python返回汉字的首字母
博客专区 > 好2138 的博客 > 博客详情
python返回汉字的首字母
好2138 发表于4年前
python返回汉字的首字母
  • 发表于 4年前
  • 阅读 25
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

【腾讯云】新注册用户域名抢购1元起>>>   

def get_first_letter(char):

   char=char.encode('GBK')

   

   if char<b"\xb0\xa1" or char>b"\xd7\xf9":

       return "" #http://www.iplaypython.com/jinjie/return.html

   if char<b"\xb0\xc4":

       return "a"

   if char<b"\xb2\xc0":

       return "b"

   if char<b"\xb4\xed":

       return "c"

   if char<b"\xb6\xe9":

       return "d"

   if char<b"\xb7\xa1":

       return "e"

   if char<b"\xb8\xc0":

       return "f"

   if char<b"\xb9\xfd":

       return "g"

   if char<b"\xbb\xf6":

       return "h"

   if char<b"\xbf\xa5":

       return "j"

   if char<b"\xc0\xab":

       return "k"

   if char<b"\xc2\xe7":

       return "l"

   if char<b"\xc4\xc2":

       return "m"

   if char<b"\xc5\xb5":

       return "n"

   if char<b"\xc5\xbd":

       return "o"

   if char<b"\xc6\xd9":

       return "p"

   if char<b"\xc8\xba":

       return "q"

   if char<b"\xc8\xf5":

       return "r"

   if char<b"\xcb\xf9":

       return "s"

   if char<b"\xcd\xd9":

       return "t"

   if char<b"\xce\xf3":

       return "w"

   if char<b"\xd1\x88":

       return "x"

   if char<b"\xd4\xd0":

       return "y"

   if char<b"\xd7\xf9":

       return "z"

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 1
博文 10
码字总数 4484
×
好2138
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: