js数组排列

原创
2019/06/04 11:44
阅读数 213

抽象问题:你面前有n个筐,每个筐都放着不同数量的不同物品,让你在每个筐中拿一个物品,请问一共有多少可能,分别是什么?

function combine(twoDimensionalArr) {

//二维数组中每个数组的最大长度
var maxLengthArr = [];
//遍历过程中每个数组的下标
var tempIndexArr = [];
for (var i = 0; i < twoDimensionalArr.length; i++) {
	maxLengthArr.push(twoDimensionalArr[i].length);
	tempIndexArr.push(0);
}
//组合一共有多少种
var count = 1;
for (var i = 0; i < maxLengthArr.length; i++) {
	count = count * maxLengthArr[i];
}

var combineValues = [];
var combineItem;
for (var i = 0; i < count; i++) {
	if (i !== 0) {
		var changeIndex = tempIndexArr.length - 1;
		var sholdAdd = false;
		while (!sholdAdd) {
			tempIndexArr[changeIndex] += 1;
			if (tempIndexArr[changeIndex] >= maxLengthArr[changeIndex]) {
				tempIndexArr[changeIndex--] = 0;
				sholdAdd = false;
			} else {
				sholdAdd = true
			}
		}
	}

	combineItem = [];
	for (var j = 0; j < tempIndexArr.length; j++) {
		combineItem.push(twoDimensionalArr[j][tempIndexArr[j]]);
	}
	combineValues.push(combineItem);
}
console.log(combineValues);
return combineValues;
}


combine([[1,2,3],["a","b","c","d"],["A","B"]]);`

展开阅读全文
打赏
0
0 收藏
分享
加载中
更多评论
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部