time
博客专区 > 昏鸦 的博客 > 博客详情
time
昏鸦 发表于4年前
time
  • 发表于 4年前
  • 阅读 8
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

移动开发云端新模式探索实践 >>>   

  1 package main

  2 import(

  3 

  4         "fmt"

  5         "time"

  6 )       

  7 const TimeFormat = "2006-01-02 15:04:05"

  8 

  9 func main(){

 10         str:=time.Now().Add(-time.Hour*1).Format("2006-01-02 15:04:05")

 11         fmt.Println("str:"+str)

 12         t,err:=time.Parse(TimeFormat,str)

 13         if(err != nil){

 14                 fmt.Println("error")

 15         }else{  

 16                 fmt.Println(t)

 17         }       

 18         tlong:=t.Unix()-8*60*60

 19         tnow0 := time.Now()

 20         tnow  := tnow0.Unix()

 21         fmt.Println(tlong)

 22         fmt.Println(tnow)

 23         tme := (tnow-tlong)/60

 24         fmt.Println(tme)

 25         tsr := tnow0.Format("2006-01-02 15:04:05")

 26         fmt.Println("-----------"+tsr)

 27         ll :=time.Since(t)

 28         fmt.Println(ll)

 29         time.Sleep(time.Second*3)

 30         mm := time.Now().Unix()

 31         fmt.Println(mm)

 32 } 

----------------------------------

[root@localhost example]# go run time.go 

str:2014-02-28 15:13:21

2014-02-28 15:13:21 +0000 UTC

1393571601

1393575201

60

-----------2014-02-28 16:13:21

-6h59m59.247388522s

1393575204


  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 6
博文 155
码字总数 58873
×
昏鸦
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: