golang http
博客专区 > 昏鸦 的博客 > 博客详情
golang http
昏鸦 发表于4年前
golang http
  • 发表于 4年前
  • 阅读 68
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

  1 package main

  2 

  3 import(

  4         "fmt"

  5         "net/http"

  6         "io/ioutil"

  7 )

  8 func main(){

  9 

 10         response,_:=http.Get("www.//127.0.0.1.com")

 11         defer response.Body.Close()

 12         body,_:=ioutil.ReadAll(response.Body)

 13         fmt.Println(string(body))

 14 

 15         if response.StatusCode == 200 {

 16                 fmt.Println("ok")

 17         

 18         }else{

 19                 fmt.Println("error")

 20         

 21         }

 22 }


  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 6
博文 152
码字总数 58000
×
昏鸦
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: