js如何获取当前时间并对时间进行比较?

2017/05/08 15:07
阅读数 3.2K
//var yourtime=document.getElementById('begin_time').value;
var yourtime='2009-12-10';
 
yourtime = yourtime.replace(/-/g,"/");//替换字符,变成标准格式
var d2=new Date();//取今天的日期
var d1 = new Date(Date.parse(yourtime));
//alert(d1);
//alert(d2);
if(d1>d2){
  alert("开始大于结束");
}

 

展开阅读全文
加载中
点击引领话题📣 发布并加入讨论🔥
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部